Sąd mógł wydać postanowienie o odrzuceniu apelacji, jeżeli uiszczenie opłaty podstawowej od apelacji nastąpiło po terminie. Jest to możliwe, jeżeli dokonano wpłaty w punkcie kasowym. Nie tylko z praktyki sądowej, ale również z ogólnie dostępnych w mediach informacji wiadomo, że od wpłaty gotówki w tego typu punkcie do dnia przelania jej na konto dochodów właściwego sądu mija często kilka do kilkunastu dni, podczas gdy na uiszczenie opłaty strona ma siedem dni. Tymczasem zgodnie z niekwestionowanym orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2005 r. (II CZ 49/05 opubl. Pr.Bankowe 2005/10/9) dniem dokonania opłaty sądowej, uiszczanej za pośrednictwem podmiotu niebędącego bankiem i w wykonaniu umowy z tym podmiotem, nie jest dzień powierzenia temu podmiotowi funduszy niezbędnych do uiszczenia opłaty sądowej tylko data uznania rachunku bankowego prowadzonego przez bank dla właściwego sądu. Oznacza to, że opłata będzie uiszczona dopiero wtedy, gdy punkt przyjmowania wpłat przeleje ją na rachunek właściwego sądu. Może zdarzyć się tak, że uiszczenie opłaty sądowej w tego typu punktach nawet pierwszego dnia po otrzymaniu wezwania sądu nie daje gwarancji, że środki w terminie wpłyną na rachunek bankowy dochodów sądu. Bezpiecznymi formami uiszczenia opłaty są zatem przelewy bankowe, wpłaty dokonane w kasie sądu lub za pomocą znaków opłaty sądowej. Wydając polecenie przelewu, koniecznie sprawdzić należy, czy na rachunku bankowym znajdują się odpowiednie środki. Brak pokrycia przelewu na rachunku zleceniodawcy w terminie do uiszczenia opłaty, niezależnie z jakiej przyczyny nastąpił, spowoduje, że sąd uzna, że opłaty nie uiszczono w terminie.

RAFAŁ KRAWCZYK

sędzia Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

PODSTAWA PRAWNA

■  Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 27, poz. 199).