Działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie ocenia 45 proc. ankietowanych, negatywnie – 39 proc. – wynika z najnowszego badania CBOS. Ocena ZUS jest bardziej krytyczna wśród respondentów mających mniej niż 45 lat oraz ludzi aktywnych zawodowo.

Autorzy badania CBOS zwracają uwagę, że po rekordowo wysokich notowaniach w marcu tego roku, obecnie oceny funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zasadzie wróciły do wcześniejszego poziomu.

Działalność ZUS dobrze ocenia ponad dwie piąte badanych (45 proc., od marca spadek o 8 punktów procentowych), a źle – niespełna dwie piąte (39 proc., wzrost o 7 punktów).

Z sondażu wynika, że na opinie o funkcjonowaniu tej instytucji wyraźnie wpływa wiek. Pozytywne oceny dominują wśród osób mających 65 lat i więcej, emerytów, rencistów. Z kolei wśród respondentów mających mniej niż 45 lat oraz ludzi aktywnych zawodowo przeważają niezadowoleni.

CBOS przeprowadził sondaż w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 7 do 17 września 2020 roku na próbie liczącej 1149 osób (w tym: 68,0 proc. metodą CAPI, 20,1 proc. – CATI i 11,9 proc. – CAWI).