Od umowy o świadczenie usług zawartej na podstawie przepisów szczególnych także odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne – wynika z decyzji ZUS.
Sprawa dotyczy spółki ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa, w której organ zarządzający jest wybierany na podstawie przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 735) oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1885).
Zgodnie z przepisami z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji. Taka też umowa została podpisana z nową prezes zarządu. Od wypłacanego na jej podstawie wynagrodzenia spółka odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną. Ponieważ prezes nabyła prawo do emerytury, po stronie spółki powstały wątpliwości, czy powinna odprowadzać od jej umowy składki emerytalne i rentowe.
Zdaniem spółki nie. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawarta w trybie przewidzianym w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami nie stanowi podstawy do objęcia prezesa zarządu składkami na ubezpieczenia społeczne.
Nie jest bowiem wymieniona w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 266). Spółka argumentowała też, że prezes ma już prawo do emerytury i w związku z tym nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne.
ZUS miał jednak inne zdanie na ten temat. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Umowa o świadczenie usług zarządzania spółką, nawet zawarta na podstawie przywołanej ustawy (o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami), jest natomiast umową, do której stosują się przepisy dotyczące zleceń – wskazał organ rentowy.
Ze składek nie zwalnia spółki również to, że prezes nabyła prawo do emerytury. Emeryci i renciści zatrudnieni na podstawie zlecenia podlegają bowiem ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.
Decyzja Decyzja ZUS z 16 września 2020 r. (WPI/200000/43/667/2020)