Ośrodki adopcyjne będą musiały dostosować godziny pracy do potrzeb kandydatów na rodziców oraz umożliwić im udział w szkoleniu w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia
Pozyskiwanie większej liczby osób chcących przysposobić dzieci – w szczególności te, które mają więcej niż siedem lat – oraz sprawniejsze organizowanie postępowań prowadzących do adopcji. Takie efekty ma przynieść zmiana przepisów ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.). Projekt jej nowelizacji został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Z zapowiedzi wynika też, że ma on rozszerzyć uprawnienia rodziców, którzy przysposobią dziecko, do świadczenia rodzicielskiego oraz świadczenia z programu „Za życiem”.

Jednolite zasady