Prowadzenie działalności gospodarczej w innym państwie nie pozbawia ulgi w opłacaniu składek w Polsce – uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który przez kilka lat prowadził działalność gospodarczą w Czechach. Pod koniec lipca 2020 r. wyrejestrował się z tamtejszego systemu ubezpieczeń społecznych i od 1 sierpnia planował zarejestrować się w polskim ZUS. Jednocześnie postanowił ubiegać się o ulgę na start. Chodzi o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy przez okres sześciu miesięcy. Jak tłumaczył, miał bowiem przerwę w opłacaniu składek wynoszącą ponad 60 miesięcy. W okresie od czerwca 2014 r. do lipca 2020 r. podlegał bowiem ubezpieczeniom w Czechach.
Jest to jedna z przesłanek uprawniających do skorzystania z ulgi. Kolejna to niewykonywanie działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym dana osoba pracowała na etacie i wykonywała czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności. A także niepodleganie ubezpieczeniom w KRUS.
Ponadto przedsiębiorca argumentował, że w obecnej sytuacji związanej z epidemią nie może pozwolić sobie na zbyt duże obciążenia finansowe, dlatego chciałby skorzystać z preferencji. Zastrzegł też, że nie będzie prowadził w Polsce działalności na rzecz byłego pracodawcy.
W swojej ocenie ma prawo skorzystać z ulgi. Chciał mieć jednak pewność, dlatego wystąpił do ZUS z wnioskiem o interpretację przepisów.
ZUS uznał, że przedsiębiorcy przysługuje ulga na start. Wskazał bowiem, że prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie pozbawia osoby zainteresowanej prawa do skorzystania z tego przywileju, o ile przez cały okres jej prowadzenia polskie ustawodawstwo nie było właściwe. A w opisywanej sytuacji wnioskodawca podlegał ubezpieczeniom społecznym w Czechach przez 74 miesiące. W związku z tym może być w tym przypadku zwolniony z opłacania należności do ZUS przez okres sześciu miesięcy.
Decyzja ZUS z 9 września 2020 r. WPI/200000/43/643/2020