Gmina, podając liczbę dzieci, których pobyt w prywatnych żłobkach i klubach dziecięcych dofinansowuje z własnego budżetu, powinna uwzględnić zarówno maluchy z placówek na jej terenie, jak i z tych działających w sąsiednich samorządach. Tak wynika z odpowiedzi przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na jedno z pytań dotyczących nowej edycji programu „Maluch+” na 2021 r.
W jej ramach samorządy mogą ubiegać się o pieniądze na zakładanie nowych miejsc opieki oraz dofinansowanie funkcjonowania tych, które powstały w poprzednich latach. W przypadku ubiegania się o wsparcie na ten drugi cel resort przy udzielaniu dotacji będzie mógł brać pod uwagę dodatkowe kryteria, w tym m.in. liczbę dzieci, do których pobytu w niepublicznych placówkach dopłaca gmina, w stosunku do łącznej liczby miejsc w tych żłobkach i klubach dziecięcych. W związku z tym pojawiły się wątpliwości, jakie dane podać, gdy gmina dofinansowuje opiekę dla dzieci mieszkających co prawda na jej terenie, ale uczęszczających do placówek położonych w innych samorządach. Jak wyjaśnia MRPiPS, gmina w składanej ofercie o przyznanie dotacji powinna wykazać przeciętną miesięczną liczbę dofinansowywanych dzieci we wszystkich prywatnych placówkach – tych mających siedzibę na jej terenie oraz poza nim. Jednocześnie ministerstwo przypomina, że jest to kryterium premiujące, za którego spełnienie samorząd może otrzymać dodatkowe punkty. O dotację w module 2 może też jednak wnioskować taka gmina, która nie współfinansuje pobytu dzieci w niepublicznych miejscach opieki.
Inne z pytań dotyczyło zasady obowiązującej w modułach 3 i 4 konkursu, które są przeznaczone dla prywatnych żłobków i klubów dziecięcych. Chodziło o wątpliwość, jak rozumieć sformułowanie, że przyznane im dofinansowanie ma być przeznaczone na obniżenie opłat od rodziców. MRPiPS tłumaczy, że uzyskanie dotacji powinno skutkować tym, że rodzice zapłacą mniej za pobyt dziecka w prywatnej placówce. Przy tym to, ile wyniesie miesięczne dofinansowanie na jedno miejsce opieki, będzie wiadomo dopiero w momencie rozstrzygania konkursu. Nie będzie to mogła być jednak kwota wyższa od opłaty wnoszonej przez rodzica. Fakt obniżenia miesięcznej należności będzie weryfikowany przy rozliczaniu się z dotacji. Właściciel żłobka lub klubu dziecięcego będzie musiał wtedy przedstawić wojewodzie potwierdzenie przelewów z danymi dziećmi lub zbiorczą tabelę z podpisami rodziców, którzy potwierdzą, że opłaty uległy zmniejszeniu. Ponadto MRPiPS podkreśla, że podniesienie miesięcznej opłaty, która została wskazana w ofercie konkursowej, będzie możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przyczyn wzrostu kosztów funkcjonowania żłobka lub klubu dziecięcego i po uzyskaniu zgody wojewody.