Przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany przez pracownika u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (podstawa wymiaru składek społecznych), pomniejszony o przysługujące zwolnienia (poza wynagrodzeniem chorobowym) i o część składek społecznych pracownika, stanowi podstawę wymiaru składki zdrowotnej.
Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, m.in. osób będących pracownikami, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, ale z następującymi wyjątkami: