W załączniku do regulaminu organizacyjnego domu pomocy społecznej (DPS) będą określone zasady postępowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Choć takie rozwiązanie budzi zastrzeżenia, zostało utrzymane w nowej wersji projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie DPS (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 734). Swoje uwagi do zaproponowanych w sierpniu przez resort nowych przepisów zgłaszały m.in.: Związek Powiatów Polskich oraz Rada Pomocy Społecznej.
Ta ostatnia wskazywała, że rolą regulaminu jest określenie struktury organizacyjnej oraz szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez placówkę, a każdy DPS ma już opracowaną procedurę funkcjonowania w czasie epidemii. Resort rodziny nie uwzględnił jednak tych uwag, uzasadniając to tym, że nowe przepisy mają na celu uporządkowanie oraz w pewnym stopniu ujednolicenie procedur, tak aby znalazły się w nich najważniejsze elementy przeciwdziałania zakażeniom.