W załączniku do regulaminu organizacyjnego domu pomocy społecznej (DPS) będą określone zasady postępowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Choć takie rozwiązanie budzi zastrzeżenia, zostało utrzymane w nowej wersji projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie DPS (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 734). Swoje uwagi do zaproponowanych w sierpniu przez resort nowych przepisów zgłaszały m.in.: Związek Powiatów Polskich oraz Rada Pomocy Społecznej.
Ta ostatnia wskazywała, że rolą regulaminu jest określenie struktury organizacyjnej oraz szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez placówkę, a każdy DPS ma już opracowaną procedurę funkcjonowania w czasie epidemii. Resort rodziny nie uwzględnił jednak tych uwag, uzasadniając to tym, że nowe przepisy mają na celu uporządkowanie oraz w pewnym stopniu ujednolicenie procedur, tak aby znalazły się w nich najważniejsze elementy przeciwdziałania zakażeniom.
Ministerstwo zmodyfikowało jednocześnie treść przepisów pod kątem tego, co powinno znaleźć się w załączniku. I tak zgodnie z nowym brzmieniem przepisów procedura ma zawierać sposób postępowania w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia chorobą zakaźną u mieszkańca DPS lub osoby wykonującej pracę w domu (wcześniejszy zapis mówił ogólnie o wszystkich pracownikach placówki). Powinna ona też uwzględniać przeprowadzenie instruktażu dla osób pracujących zdalnie w zakresie używania środków ochrony osobistej. Co ważne, procedurę postępowania należy skonsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami (w pierwszej wersji projektu nie było tego wymogu).
Przyspieszony został też termin wejścia w życie nowych przepisów, bo zaczną obowiązywać nie po 14 dniach, ale już następnego dnia po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Nie zmieni się natomiast czas, jaki samorządy będą miały na dostosowanie regulaminów – będzie on wynosił dwa miesiące od ogłoszenia aktu.
Poza nowymi przepisami związanymi bezpośrednio z zapobieganiem negatywnym skutkom szerzenia się epidemii (nie tylko koronawirusa, ale też innych chorób zakaźnych) w projekcie są też regulacje zakładające modyfikacje w ustalaniu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w DPS, przy czym nie zostały one zmienione w trakcie uzgodnień.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia po konsultacjach