Senacka komisja gospodarki chce, by Senat podjął inicjatywę ustawodawczą, gwarantującą zabezpieczenie kobiet w ciąży, które z powodu wynikającej z koronawirusa sytuacji na rynku pracy mogłyby mieć obniżone świadczenia podczas urlopu macierzyńskiego.

Inicjatywa w tej sprawie została zgłoszona podczas rozpatrywania przez senacką Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności tzw. drugiej tarczy antykryzysowej skierowanej dla branży turystycznej.

Podczas posiedzenia senator KO Magdalena Kochan zgłosiła poprawki, których celem - jak tłumaczyła - jest zabezpieczenie kobiet w ciąży, które z powodu wynikającej z koronawirusa sytuacji na rynku pracy mogłyby mieć obniżone świadczenia podczas urlopu macierzyńskiego.

Senator zwróciła uwagę, że chodzi np. sytuację, w której kobiecie w ciąży przebywającej na urlopie zdrowotnym w związku z pandemią obniżono wymiar czasu pracy, co w konsekwencji skutkuje obniżonym świadczeniem po urodzeniu dziecka, bądź krótszym urlopem macierzyńskim.

Kochan zaproponowała, by zastosować w tym miejscu art. 69 Regulaminu Senatu, który stanowi, iż jeśli w toku prac nad ustawą uchwaloną przez Sejm komisja dostrzeże potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię rozpatrywanej ustawy (w tym przypadku tzw. drugiej tarczy antykryzysowej dla turystyki - PAP), to wraz ze sprawozdaniem dotyczącym tej ustawy, komisja może przedstawić wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem odpowiedniej ustawy.

Podobną poprawkę na posiedzeniu komisji zgłosił resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Przedstawiciele ministerstwa tłumaczyli, że ich propozycja jest szersza od tej zaproponowanej przez Kochan.

Eliza Wiśniewska z MRPiPS wskazała, że tzw. przepisy COVID-owe przyznały pracodawcom, u których wystąpił spadek dochodów, możliwość wystąpienia o dofinansowanie swojej działalności. "Pracodawca wyodrębniał pewne grupy, którym obniżano wymiar czasu pracy, ale również zmniejszono wynagrodzenia. Wśród tych osób taką grupą największą są kobiety w ciąży" - przyznała.

Wiśniewska dodała, że mimo iż taki obniżony wymiar czasu pracy trwał trzy miesiące, to powodował obniżenie podstawy wymiaru świadczeń.

Przedstawicielka ministerstwa zwróciła uwagę, że konsekwencją inicjatywy Kochan będzie "wyrównanie zasiłku chorobowego, który nie będzie uwzględniać obniżenia wymiaru czasu pracy, ani zmniejszenia wynagrodzenia".

Wiśniewska podkreśliła jednak, że propozycja MRPiPS dotyczy "wszystkich świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, które dotknął obniżony wymiar czasu pracy".

Ostatecznie senacka komisja poparła rozwiązanie zaproponowane przez Magdalenę Kochan. Senator zapewniła jednak, że będzie chciała rozszerzyć grono beneficjentów tej zmiany zgodnie m.in. z sugestiami MRPiPS.