Uzyskanie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą przychodu z umowy zawartej z jednym kontrahentem nie powoduje obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z obydwu tytułów, czyli i umowy, i działalności – uznał NFZ.
Sprawa dotyczy osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W jej ramach świadczone są usługi na podstawie umowy z jednym podmiotem. Osoba ta nie uzyskuje innych przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności. Przedsiębiorca wystąpił do NFZ z wnioskiem o interpretację, bowiem miał wątpliwości, czy w takim przypadku należy opłacić składkę zdrowotną z jednego i drugiego tytułu (działalności i umowy o świadczenie usług).
Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, do którego trafił wniosek, wskazał, że ustawodawca jednoznacznie rozgraniczył osiąganie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i działalności wykonywanej osobiście. W zakres tej drugiej grupy wchodzą m.in. przychody osiągnięte z tytułu umów o zarządzanie czy kontraktów menedżerskich. Jednocześnie przypomniał, że zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398) w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu, składka opłacana jest z każdego z nich odrębnie. Z uwagi na to, że przedsiębiorca osiąga tylko jeden przychód właśnie z kontraktu, nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 82 ust. 1.
Oznacza to, że wnioskodawca prowadzący działalność, który ma zawarty kontrakt menedżerski, stanowiący jego jedyny przychód, będzie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu tylko z tej umowy, a nie z działalności.
Decyzja interpretacyjna nr 01/01/I/2020 Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia