Praca zdalna stwarza zupełnie inne warunki wykonywania obowiązków zawodowych przez pracowników, co powoduje, że na okoliczności jej realizacji należy spojrzeć z zupełnie nowej perspektywy, w tym również na nowo ocenić skutki związane z podatkami dochodowymi i składkami na ubezpieczenie społeczne.
Powierzenie sprzętu służbowego a podatki i składki. Zatrudniony, który otrzymuje od pracodawcy sprzęt do użytku służbowego (np. laptop, telefon, tablet itp.), nie uzyskuje w ten sposób dodatkowego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz oskładkowaniu ZUS, o ile sprzęt ten rzeczywiście wykorzystywany jest w celach służbowych. Obowiązki podatkowe i składkowe, co do zasady, powstałyby jednak, gdyby podwładny otrzymał sprzęt nieodpłatnie na własność lub pracodawca dopuszczałby użytkowanie go w celach prywatnych.
Oczywiście w praktyce może dojść do sytuacji, w których pracownik wyśle prywatnego maila z komputera służbowego, niemniej jednak takie incydentalne wydarzenia nie powinny skutkować powstaniem przychodu dla pracownika (potwierdza to orzecznictwo organów podatkowych, np. interpretacja dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z 20 lipca 2018 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.307.2018.2.AK1).