PROBLEM

Planuję założenie własnej firmy, w której w czasie produkcji będą wykorzystywane preparaty o działaniu rakotwórczym. Czy przy zgłaszaniu swojej firmy do Państwowej Inspekcji Pracy mogę skorzystać z drogi elektronicznej? Czy mam obowiązek także poinformować o substancjach szkodliwych?

CZYTELNICY RADZĄ

Paweł: Urzędy przyjmują zgłoszenia drogą elektroniczną. Na stronie głównej PIP jest specjalny formularz, który należy wypełnić.

Jeromin: Kiedy wypełniasz formularz, musisz podać numer REGON. Jeśli tego nie zrobisz lub wpiszesz go błędnie, e-formularz nie zostanie wysłany. To ważne, bo przedsiębiorca zawsze musi podać zakres prowadzonej działalności gospodarczej, np: profil produkcji, technologia, rodzaj świadczonych usług.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY WYJAŚNIA

Zgodnie z art. 209 par. 1 k.p., pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy także w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników. Do dokonania elektronicznego zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy niezbędne jest posiadanie konta e-mail, na które adresowana będzie wszelka korespondencja.

Wysłanie e-formularza zgłoszenia pracodawcy do odpowiedniego terytorialnie inspektoratu pracy, nastąpi dopiero po prawidłowym jego wypełnieniu. Wysłany e-formularz otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny, a osoba wysyłająca dostaje zwrotną informację wraz z odnośnikiem do dokumentu w formacie PDF (Acrobat Reader). Dokument ten zawiera wszystkie przesłane za pomocą formularza dane wraz z przydzielonym przez system numerem identyfikacyjnym, co stanowi potwierdzenie ich przekazania do PIP. Operator znajdujący się we właściwym terytorialnie okręgowym inspektoracie pracy po sprawdzeniu informacji generuje dokument będący właściwą Kartą Zgłoszenia Pracodawcy zawierającą numer zgłoszenia. Dokument ten zostaje automatycznie wysłany na adres e-mail zadeklarowany przez osobę zgłaszającą. Karta zgłoszenia zawiera dane teleadresowe właściwego terytorialnie okręgowego inspektoratu pracy wraz z numerem telefonu, pod którym możliwe jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zgłoszenia pracodawcy. Równocześnie zgodnie z par. 4 ust. 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. nr 280, poz. 2771 z późn. zm.) każdy pracodawca ma obowiązek między innymi składać pisemną informację o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, które występują w jego zakładzie pracy.