Po zmianie przepisów znoszących obowiązek wpisywania umów do ewidencji nie było wiadomo, jaki dokument przedstawić, by dzierżawca mógł być objęty ubezpieczeniem rolniczym. Organ na prośbę DGP rozwiewa wątpliwości.
31 lipca tego roku weszła w życie ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw i wywołała nieoczekiwane wątpliwości dotyczące ubezpieczeń społecznych rolników. Chodzi o przewidziane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej: u.s.r.) domniemanie, że dzierżawca gruntów prowadzi działalność rolniczą, a co za tym idzie – podlega ubezpieczeniu rolniczemu. Na skutek zmiany przepisów nie wiadomo było, jak potwierdzić istnienie dzierżawy. O wyjaśnienie zwróciliśmy się do KRUS.

Z mocy prawa lub na wniosek