Od wakacji trwają rozliczenia dofinansowań do wynagrodzeń pracowników pozyskanych z wojewódzkich urzędów pracy (na podstawie art. 15g specustawy o COVID-19, Dz.U. poz. 374, ost. zm. Dz.U. poz. 1423). Zgodnie z umowami zawieranymi z WUP takie rozliczenie powinno być przez firmę dokonane do 30 dni po upływie okresu dofinansowania. Oczywiście na to, kiedy konkretnie taki termin przypadnie, wpływ ma przede wszystkim to, na które miesiące, zgodnie ze złożonym wnioskiem, były przeznaczone dopłaty do pensji.
Szczegółowe zasady rozliczeń określone zostały jednak dosyć późno, bo dopiero w lipcu (wtedy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określiło m.in. oficjalne wzory dokumentów rozliczeniowych). Tymczasem zdarzały się przypadki, że pracodawca musiał się rozliczyć już wcześniej (np. w czerwcu, gdy dotację otrzymał tylko na kwiecień). Powstaje więc pytanie, czy w razie istnienia braków w rozliczeniu względem zasad przyjętych obecnie przedsiębiorca powinien je uzupełnić? MRPiPS w odpowiedzi na pytanie DGP wskazuje, że weryfikacja rozliczenia i ewentualna korekta – z uwzględnieniem przyjętych w lipcu zasad – będzie konieczna.
Firmy mogą też zastanawiać się, czy prawidłowo przyjęły, że termin na rozliczenie się wyjątkowo należy liczyć od dnia wypłaty dofinansowania, w sytuacji gdy płatność ta nastąpiła już po okresie objętym dotacją, a czasami nawet po upływie 30 dni od końca tego okresu (np. firma, która wystąpiła o dofinansowanie na kwiecień, co do zasady powinna rozliczyć się do 30 maja, ale dofinansowanie otrzymała dopiero w czerwcu). Na szczęście MRPiPS potwierdza, że taka interpretacja przedsiębiorców jest słuszna.
Reklama
Stanowisko MRPiPS z 4 sierpnia 2020 r. w sprawie rozliczania dofinansowań z art. 15g specustawy o COVID-19 wydane dla DGP
Zgodnie z §3 ust. 1 umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 przedsiębiorca/wnioskodawca ma obowiązek udokumentowania wykorzystania środków. Ma na to do 30 dni po upływie okresu pobierania przez pracownika świadczeń, o których mowa w art. 15g powyższej ustawy [z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. poz. 374, ost. zm. Dz.U. poz. 1423 – red.]. Jednak w sytuacji, gdy przykładowo przedsiębiorca dofinansowanie za kwiecień otrzymał dopiero w czerwcu, to wówczas termin na rozliczenie liczy się od dnia otrzymania dofinansowania przez wnioskodawcę. W odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku, (…) kiedy to w poprzednich miesiącach nie były dookreślone zasady rozliczania się z dofinansowań, należy uznać, że przedsiębiorca (w razie istnienia braków w tym zakresie) musi uzupełnić rozliczenie z uwzględnieniem zasad przyjętych w tym zakresie, np. poprzez złożenie formularza rozliczeniowego zawierającego istotne oświadczenia.