Przekazałem składki na ZUS za lipiec 2020 r., ale w treści przelewu omyłkowo podałem, że dotyczą one czerwca br., podczas gdy za poprzedni miesiąc zapłaciłem już wcześniej. Organ rentowy nie rozliczył jeszcze konta. Czy wpłata zostanie zaliczona na poczet składek za lipiec?
Zasady rozliczania składek, w tym tych nienależnie opłaconych, w sposób szczegółowy reguluje w par. 12‒18 rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z jego przepisów wynika z kolei, że:
a) kwota wpłaty w części przypadającej na dane ubezpieczenie lub fundusz podlega zaliczeniu na to ubezpieczenie bądź fundusz, począwszy od należności o najwcześniejszym terminie płatności, a w dalszej kolejności na inne ubezpieczenia lub fundusze, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności,
b) pozostała po dokonanym rozliczeniu nadwyżka podlega zaliczeniu na poczet przyszłych składek bądź zwrotowi w terminie i trybie określonym w ustawie systemowej.
Biorąc zatem powyższe pod uwagę, opłacone przez czytelnika składki będą zaliczone na poczet lipca 2020 r., bez podejmowania przez niego jakichkolwiek czynności.
Podstawa prawna
• par. 12‒18 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1831)
• ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1291)