Tak. Wynika to z art. 134 ust. 4 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1342; dalej ustawa o PPK), zgodnie z którym podmioty zatrudniające należące do jednej grupy kapitałowej są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa o PPK ma zastosowanie do podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej.
Definiując grupę kapitałową, ustawa o PPK (art. 2 ust. 1 pkt 9) odsyła do art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.). W przypadku opisanym w pytaniu spółka 50+ (czyli taka, która na 30 czerwca 2019 r. zatrudniała co najmniej 50 osób zatrudnionych, w związku z czym ustawę o PPK stosuje się do niej od 1 stycznia 2020 r.) oraz spółka 20+ (czyli taka, która na 31 grudnia 2019 r. zatrudniała co najmniej 20 osób zatrudnionych, w związku z czym ustawę o PPK stosuje się do niej od 1 lipca 2020 r.) mają – po objęciu podmiotów z II i III etapu wdrożenia programu tymi samymi maksymalnymi terminami na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK – czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r., a umowy o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r.