Tak. Wynika to z art. 134 ust. 4 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1342; dalej ustawa o PPK), zgodnie z którym podmioty zatrudniające należące do jednej grupy kapitałowej są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa o PPK ma zastosowanie do podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej.
Definiując grupę kapitałową, ustawa o PPK (art. 2 ust. 1 pkt 9) odsyła do art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.). W przypadku opisanym w pytaniu spółka 50+ (czyli taka, która na 30 czerwca 2019 r. zatrudniała co najmniej 50 osób zatrudnionych, w związku z czym ustawę o PPK stosuje się do niej od 1 stycznia 2020 r.) oraz spółka 20+ (czyli taka, która na 31 grudnia 2019 r. zatrudniała co najmniej 20 osób zatrudnionych, w związku z czym ustawę o PPK stosuje się do niej od 1 lipca 2020 r.) mają – po objęciu podmiotów z II i III etapu wdrożenia programu tymi samymi maksymalnymi terminami na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK – czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r., a umowy o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r.
Również trzecia spółka z tej grupy kapitałowej, z najmniejszą liczbą zatrudnionych (należąca do IV etapu wdrożenia programu, do której w związku z tym ustawę o PPK stosuje się od 1 stycznia 2021 r.), może zawrzeć umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK we wskazanych wyżej terminach. Może ona zrobić to także przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK przez większe spółki ze swojej grupy kapitałowej.
W przypadku opisanym w pytaniu wszystkie trzy spółki były uprawnione do zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK już od 1 stycznia 2020 r. (termin objęcia ustawą o PPK największej spółki z tej grupy kapitałowej).
Należy jednak zwrócić uwagę, że każda ze spółek z grupy kapitałowej jest odrębnym podmiotem zatrudniającym, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o PPK. Przy wyborze instytucji finansowej każda z nich powinna spełnić wymagania dotyczące m.in. konsultacji ze stroną społeczną, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 i ust. 5 ustawy o PPK. Spółka powinna wybrać instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, w porozumieniu z działającą w niej zakładową organizacją związkową. Jeżeli w spółce nie działa zakładowa organizacja związkowa, powinna wybrać instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w tej spółce. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK nie zostanie osiągnięte wskazane wyżej porozumienie, spółka sama wybierze instytucję finansową.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775