Zdaniem Związku Powiatów Polskich (ZPP) ze względu na możliwość występowania różnych chorób zakaźnych procedury postępowania w przypadku ich wystąpienia, które mają znaleźć się w załączniku do regulaminu organizacyjnego domu pomocy społecznej (DPS), powinny mieć charakter ogólny.
Tak wynika z uwag zgłoszonych przez organizację do projektu nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie DPS (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 734). Jedna z zaproponowanych w nim zmian dotyczy regulaminu określającego strukturę organizacyjną oraz zakres realizowanych przez placówkę zadań.
Do tego właśnie dokumentu ma być dołączony załącznik, który wskaże procedury postępowania w momencie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obejmujące m.in. podejrzenie lub potwierdzenie zakażenia chorobą zakaźną u mieszkańca albo pracownika DPS, funkcjonowanie domu i przyjmowanie nowych pensjonariuszy, a także sposób komunikowania się mieszkańców z rodziną oraz innymi osobami.
Nowe przepisy budzą zastrzeżenia samorządów. Jak wskazuje ZPP, nowelizacja rozporządzenia została przygotowana głównie z myślą o panującej obecnie epidemii koronawirusa, natomiast w samej treści przepisów mowa jest ogólnie o chorobie zakaźnej. Problem w tym, że jest ich wiele – część z nich jest szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna, trudno więc będzie stworzyć jednolitą procedurę postępowania np. dla epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz ospy prawdziwej.
Dlatego w ocenie ZPP w załączniku do regulaminu organizacyjnego DPS należy ograniczyć się do takich elementów procedury, które mogą mieć charakter wspólny dla wielu chorób zakaźnych, w tym m.in. tych związanych z wyznaczaniem miejsca odosobnienia lub sposobem informowania mieszkańców o zaistniałej sytuacji oraz jej konsekwencjach. W załączniku nie powinny zaś znajdować się kwestie typowo medyczne, zwłaszcza że zarząd powiatu jako organ odpowiedzialny za zatwierdzanie regulaminu (opracowanego przez dyrektora placówki) nie ma odpowiedniej wiedzy merytorycznej w tym zakresie.
ZPP zwraca też uwagę, że w momencie wybuchu epidemii na bieżąco pojawiają się przepisy oraz zalecenia, wytyczne i instrukcje wydawane przez chociażby sanepid czy wojewodów, które ulegają zmianom.
– Można sobie wyobrazić, że w jakimś powiecie wytyczne głównego inspektora sanitarnego zostaną przepisane do regulaminu, a już po tygodniu mogą zostać zmodyfikowane. W konsekwencji będzie to wymagać ciągłych zmian regulaminu – mówi Bernadeta Skóbel z ZPP.
Dodaje, że wspomniane uwagi były omawiane podczas ostatniego posiedzenia zespołu ds. zdrowia oraz polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, który zajmował się opiniowaniem projektu. Przedstawiciel resortu rodziny poinformował, że ministerstwo przeanalizuje nowe przepisy pod kątem zgłoszonych uwag i zastanowi się nad ich ewentualnym doprecyzowaniem.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia