W podstawie wymiaru należności do ZUS nie uwzględnia się premii przyznanej z okazji święta firmy pracownicy, która przebywała na urlopie wychowawczym – wynika z decyzji organu rentowego.
Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który z okazji urodzin firmy postanowił wypłacić wszystkim pracownikom nagrody. Przy ich przyznawaniu uwzględniono także dwie pracownice przebywające na urlopach wychowawczych. Przedsiębiorca miał wątpliwość, czy w ich przypadku kwoty tych nagród powinny wliczać się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Choć składki na ubezpieczenia takich osób finansuje w całości budżet państwa, to płatnik powinien sporządzić i wysłać do organu rentowego odpowiednio uzupełnione dokumenty rozliczeniowe. Płatnik rozlicza za taką osobę należności do ZUS od jej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Uwzględnia przy tym wszystkie składniki przychodu, które pracownik uzyskuje ze stosunku pracy, a które nie podlegają wyłączeniu. Ustalona w ten sposób podstawa wymiaru nie może być jednak wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i niższa niż 75 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Kwestie te regulują art. 18 ust. 5b i ust. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.).
ZUS uznał, że wartość nagrody jubileuszowej wypłaconej pracownicy na urlopie wychowawczym nie stanowi podstawy wymiaru na ubezpieczenia społeczne. Przypomniał, że źródłem istnienia obowiązku ubezpieczeniowego jest posiadanie tytułu. Ustalenie podstawy wymiaru składek możliwe jest więc wyłącznie wtedy, gdy dana osoba go posiada lub gdy przychód osiągany przez nią pozostaje z nim (tytułem) w bezpośrednim związku.
Organ rentowy zwrócił uwagę, że przebywanie na urlopie wychowawczym to odrębny od umowy o pracę tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Okres ten jest czasem przerwy w ubezpieczeniu pracowniczym. Składki za osoby przebywające na urlopach wychowawczych ustalane są wyłącznie od podstaw wynikających ze wspomnianych art. 18 ust. 5b i ust. 14. Wyjątkiem są przychody ze stosunku pracy należne za wcześniejszy okres jej świadczenia (np. zaległe wynagrodzenie) wypłacane w okresie urlopu wychowawczego, które są podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze stosunku zatrudnienia, gdyż są należne za okres realizacji umowy.
ZUS wskazał, że inne świadczenia opłacane przez pracodawcę za okres urlopu wychowawczego nie stanowią podstawy wymiaru składek z tytułu stosunku pracy. Wartość nagrody jubileuszowej wypłaconej pracownicy na urlopie wychowawczym nie stanowi podstawy wymiaru na ubezpieczenia społeczne.
Decyzja ZUS oddział w Gdańsku z 31 lipca 2020 r. (DI/100000/43/474/2020).
ShutterStock