W naszym zakładzie pracy miały miejsce dwa zdarzenia wypadkowe. Uważamy, że jedno nie jest wypadkiem przy pracy, a drugie tak. Czy w obydwu przypadkach należy podjąć te same działania, w tym sporządzić statystyczną kartę wypadku przy pracy?
W razie wystąpienia zdarzenia, które może zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, ustalić okoliczności i przyczyny wypadku (w trybie przewidzianym obowiązującymi przepisami) oraz zastosować odpowiednie środki w celu zapobieżenia podobnym sytuacjom. Na podstawie ustalenia okoliczności i przyczyn danego zdarzenia może ono zostać uznane za wypadek przy pracy. Powyższych ustaleń dokonuje zespół powypadkowy w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. W przypadku gdy poszkodowanym jest pracownik, zespół sporządza (według ustalonego wzoru) protokół powypadkowy. Natomiast w przypadku osób niebędących pracownikami, np. zleceniobiorców, zamiast protokołu sporządza się kartę wypadku. W obu tych dokumentach powinno znaleźć się stwierdzenie, że wypadek jest wypadkiem przy pracy (lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy) albo że dane zdarzenie takim wypadkiem nie jest. W tym ostatnim przypadku wymaga to jednak szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.
Jeżeli protokół powypadkowy albo karta wypadku określa, że mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy (lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy), to pracodawca ma obowiązek sporządzić statystyczną kartę wypadku przy pracy. To oznacza zarazem, że w przypadku nieuznania danego zdarzenia za wypadek statystycznej karty się nie sporządza.
Statystyczną kartę wypadku należy przekazać w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego. Wyjątkowo jednak pracodawca zatrudniający nie więcej niż pięciu pracowników może przekazać ją w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku, po przesłaniu uzasadnionej informacji o wyborze tej formy.
Podstawa prawna
• art. 234 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
• art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1205; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 279)
• rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870)
• rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. poz. 1071)
• rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. nr 14, poz. 80; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1972)
• rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1618)