W związku z utrzymującym się wzrostem zachorowań na koronawirusa Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zaleca ograniczenia bezpośredniego kontaktu mieszkańców domów pomocy społecznej (DPS) z osobami z zewnątrz. Tak wynika z pisma skierowanego przez resort do samorządów gminnych i powiatowych.
Od momentu pojawienia się epidemii we wszystkich DPS wprowadzono restrykcje mające przeciwdziałać jej rozprzestrzenianiu. Obejmowały one m.in. zakaz opuszczania terenu placówki przez pensjonariuszy, czasowego urlopowania oraz odwiedzin członków rodziny. Z czasem te obostrzenia były łagodzone, tak aby mieszkańcy mogli swobodnie wychodzić poza DPS, wyjeżdżać do rodziny oraz by mieli zapewnioną możliwość bezpośrednich spotkań z krewnymi – przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych.
Teraz jednak zdaniem ministerstwa z uwagi na to, że sytuacja epidemiczna wciąż nie jest opanowana, wydaje się zasadne podjęcie działań mających na celu ograniczenie osobistych kontaktów pensjonariuszy z osobami spoza domu. MRPiPS podkreśla jednocześnie, że powinni oni mieć zapewniony dostęp do urządzeń umożliwiających im kontakt z bliskimi, rodziną oraz środowiskiem lokalnym, a także realne prawo do korzystania z nich.
Resort rodziny rekomenduje dodatkowo niezwłoczne testowanie na obecność koronawirusa nowo przyjmowanych mieszkańców placówki oraz czasowe odseparowanie ich od pozostałych pensjonariuszy, a także ograniczenie liczby personelu, który będzie miał bezpośredni kontakt z tymi osobami. Przeprowadzanie testów jest też rekomendowane w przypadku pracowników DPS przed dopuszczeniem ich do pracy po dłuższej nieobecności oraz w sytuacji, gdy jest uzasadnione podejrzenie, że mieli styczność z osobą zarażoną koronawirusem.
Ministerstwo przypomina, że największe ryzyko zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 występuje w momencie wykonywania przez personel DPS pracy w więcej niż jednym zakładzie pracy. Dlatego samorządy powinny podjąć (w miarę możliwości) działania zapobiegające przemieszczaniu się pracowników oraz wprowadzić rotacyjny czas pracy dla osób zatrudnionych w DPS.