Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka (RPD), wystąpił do wojewodów, aby sprawdzili, czy dzieci przebywające w pieczy zastępczej nie mają problemów z kontaktem z rodzicami biologicznymi.
Rzecznik zwrócił się o zbadanie tej sprawy w związku z pismami kierowanymi do niego przez opiekunów, którzy alarmują, że od początku trwania epidemii koronawirusa nie mają osobistego kontaktu ze swoimi potomkami. Ta sytuacja jest szczególnie trudna w przypadku małych dzieci, które jeszcze nie potrafią kontaktować się za pomocą komunikatorów z użyciem kamery. Tymczasem, jak wskazuje RPD 24 maja br., główny inspektor sanitarny w porozumieniu z resortami zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej wydał nowe zalecenia dla instytucji pieczy zastępczej oraz ośrodków wychowawczych dotyczące zapobiegania szerzeniu się wirusa SARS-CoV-2.
Wytyczne te miały na celu dostosowanie dotychczasowych zasad zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom objętym opieką zastępczą do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej. W dokumencie zapisano, że za właściwą opiekę nad podopiecznym, w tym za jego kontakty z rodziną biologiczną czy urlopowanie do domu rodzinnego, odpowiada osoba prowadząca rodzinną formę pieczy lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy podejmują indywidualne decyzje o złagodzeniu istniejących ograniczeń w tym zakresie. Zdaniem RPD takie zalecenia dają możliwość organizacji kontaktów osobistych dzieci z rodzicami przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego oraz przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji wychowanka i jego rodziców biologicznych.
Reklama
Natomiast z listów, które trafiają do rzecznika, wynika, że w praktyce takie spotkania są wciąż niemożliwe. Rodzice skarżą się też, że czują się dyskryminowani, bo dzieci mogą uczęszczać do żłobków i przedszkoli, a nie mogą się z nimi widywać. Dlatego właśnie RPD postanowił wystąpić do wojewodów, którzy sprawują nadzór nad pieczą zastępczą, o sprawdzenie, czy podopieczni rodzin zastępczych oraz domów dziecka mają zapewnioną realizację prawa do kontaktu z osobami najbliższymi oraz o przekazanie mu informacji o efektach podjętych działań.