Dłużnik ma prawo zwrócić się do prezesa zakładu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie. Taką możliwość wprowadził przepis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który dzisiaj wchodzi w życie
Zmiana wynika z uchwalonej 11 września 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Większość jej przepisów weszła w życie już dużo wcześniej. Celem ustawy było uproszczenie procedur administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Jak wskazują twórcy ustawy w uzasadnieniu, przed jej stworzeniem wyłoniono grupę głównych problemów wynikających z nadmiernie skomplikowanych, nieprzejrzystych procedur, niejasnych przepisów czy też braku jednoznacznych regulacji. Położono nacisk na ułatwienie zobowiązanemu działania w ramach postępowania egzekucyjnego. Takim uprawnieniem jest niewątpliwie rozszerzenie prawa do kwestionowania postanowień ZUS.
ZUS może bowiem działać jako organ egzekucyjny w przypadku egzekucji należności, do których pobierania zobowiązany jest zakład. ZUS może wyegzekwować w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji następujące należności: