Od 27 lipca płatnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel. Na sfinansowanie najlepszych projektów przewidziano łącznie 50 mln zł.
ZUS ogłosił konkurs na refundację projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Firmy, które są zainteresowane uzyskaniem pieniędzy na wdrożenie takich rozwiązań u siebie, mogą składać wnioski od 27 lipca.
ZUS dopłaci do tego typu działań w ramach swoich zadań ustawowych. Należą do nich nie tylko pobieranie składek i wypłata świadczeń, ale prewencja wypadkowa, a więc zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. Można to zrobić np. poprzez poprawę warunków. Jak informuje ZUS, firma może więc ubiegać się w konkursie o dofinansowanie działań w następujących obszarach:
  • bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
  • oświetlenia miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrony przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
  • urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze, urządzeń mechanicznych wentylacji powietrza;
  • sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
  • sprzętu i urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
  • sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  • środków ochrony indywidualnej.
Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 37d ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205; ost.zm. M.P. z 2020 r. poz. 279), a więc: nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ani podatków; nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w likwidacji, w toku postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem; nie otrzymał nigdy dofinansowania lub upłynęły co najmniej trzy lata od wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania; nie musiał nigdy zwracać uzyskanych tak pieniędzy lub upłynęły co najmniej trzy lata od zwrotu, do którego został zobowiązany.
Do konkursu zostaną zakwalifikowane jedynie wnioski złożone w wymaganej formie i we właściwym terminie. ZUS nie weźmie także pod uwagę wniosków niekompletnych i zawierających dane niezgodne z danymi wynikającymi z innych rejestrów (np. KRS).
Zakwalifikowane wnioski będą oceniane pod kilkoma względami. Wpływ na wynik konkursu będzie miała wielkość przedsiębiorstwa, kategoria ryzyka, jaka u danego płatnika występuje, a także województwo, w jakim znajduje się jego siedziba. Znaczenie będzie miał także poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ważne będą także kryteria merytoryczne, takie jak zgodność proponowanych rozwiązań z przepisami bhp oraz cel samego projektu, czyli jak firma zamierza ograniczyć lub zniwelować jakiś istniejący problem. Poza tym ZUS oceni adekwatność proponowanych we wniosku działań do poziomu czynników ryzyka występujących u wnioskodawcy. Pod uwagę będzie brana także efektywność wydatków, oddziaływanie projektu na poprawę bhp oraz innowacyjność proponowanych rozwiązań. ©℗