Prowadzę firmę transportową. Zatrudniam jedną osobę na umowę-zlecenie. Skorzystałem z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, tj. zwolnienia z ZUS, od marca do maja, pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy i świadczenia postojowego. Nadal jednak nie mam zleceń i nie mam z czego regulować składek na ubezpieczenia społeczne. Czy są jakieś inne formy pomocy?
Przedsiębiorca może skorzystać z ulg, które przewiduje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej u.s.u.s.). I tak może np. złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek złoży w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r. Kiedy można skorzystać z tej ulgi? Dotyczy ona składek od stycznia 2020 r. Nie można zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r. Wniosek musi wpłynąć do ZUS w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Trzeba go złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek. Z ulgi może skorzystać przedsiębiorca, który jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia, od kiedy prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość firmy. Wniosek o ulgę można przekazać drogą elektroniczną przez PUE ZUS albo za pośrednictwem strony gov.pl.
Dzięki opisanej uldze możliwe będzie opłacenie składek do ZUS w dłuższym czasie. Ale uwaga, jeśli przedsiębiorca złoży wniosek przed terminem płatności składek, to nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli zaś wniosek złoży po terminie opłacania składek, to naliczone zostaną odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. Należy także podkreślić, że nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga. Trzeba jednak pamiętać, że ulga dotyczy należności za okres od stycznia 2020 r. i że złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, trzeba zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie. Przy czym jeśli przedsiębiorca nie zgodzi się z negatywnym rozstrzygnięciem organu, może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złoży pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Ma na to siedem dni od dnia, w którym otrzymał odpowiedź na wniosek.
!Jeżeli dłużnik nie będzie realizował układu ratalnego zawartego z ZUS, to nieopłacone kwoty staną się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami za zwłokę.
Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu stosownego wniosku. Przy czym jeżeli dłużnik nie będzie realizował układu ratalnego, to pozostałe kwoty staną się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w ordynacji podatkowej.
Przedsiębiorca może też się starać o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne za okres od stycznia 2020 r. Wniosek w tej sprawie składa się, jeżeli na skutek opóźnienia w opłaceniu składek powstały odsetki za zwłokę. Dotyczy to należności za okres od stycznia 2020 r.
Organ informuje płatnika o odstąpieniu od pobierania odsetek za zwłokę w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jeśli rozstrzygnięcie ZUS jest negatywne i płatnik nie zgadza się z nim, może złożyć wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że wniesie pismo do placówki ZUS. Ma na to siedem dni od dnia otrzymania od ZUS odpowiedzi na złożony wniosek. Aby uzyskać odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r., trzeba opłacić należność główną i złożyć wniosek o odstąpienie od odsetek, czyli wniosek RDO. Wniosek o ulgę można przekazać drogą elektroniczną przez PUE ZUS albo za pośrednictwem strony gov.pl.
Podstawa prawna
• art. 29 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695).