Wojewódzkie urzędy pracy mają na to 60 dni od upływu terminów, jakie pracodawcom wyznaczono w umowach na rozliczenie się z pomocy. Przy czym muszą oni dostarczyć wymagane dane, korzystając z elektronicznych formularzy.
Początkowo z przepisów nie wynikały zasady, na podstawie których WUP będzie weryfikował rozliczenie się przez pracodawcę z przyznanego dofinansowania do wynagrodzeń w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Jednak na mocy tarczy 4.0 dodano do art. 15g specustawy ust. 17b, z którego wynika dwuetapowe rozliczenie.

Sprawdzenie początkowe…

Możliwa jest już wstępna weryfikacja rozliczenia środków – WUP ma na to bowiem 60 dni od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia przez pracodawcę (wynikającego z zawartej z nim umowy). W tym zakresie w przepisie określono przykładowo przedmiot analizy dokonywanej przez WUP, wskazując na trzy elementy:
 • kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń,
 • weryfikację przekazanych kwot,
 • weryfikację faktycznie wykorzystanych środków.
W celu dokonania rozliczenia pracodawcy, którzy skorzystali z dofinansowania, powinni złożyć odpowiednie dokumenty, a dokonuje się tego – podobnie jak złożenie wniosku – w formie elektronicznej. Na stronie praca.gov.pl oraz na stronach poszczególnych WUP jest dostępny formularz rozliczeniowy wniosku w zakresie środków otrzymanych na ochronę miejsc pracy. Na tej stronie należy zalogować się na swoje konto i za jego pośrednictwem złożyć rozliczenie.
Formularz składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej, a zawiera on zestawienie środków faktycznie wydatkowanych przez pracodawcę w rozbiciu na przestój ekonomiczny oraz obniżony wymiar czasu pracy. W każdym przypadku środki należy podzielić jeszcze na dwie części, tj. na środki wydatkowane na: wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Uwaga! Formularz odnosi się do miesiąca kalendarzowego. To oznacza, że w przypadku dofinansowania przyznanego na miesiące trwające po 30 dni, a nie kalendarzowe, wymienia się kwoty wydatkowane w czterech, a nie w trzech miesiącach. [przykład]

przykład

Trzy lub cztery miesiące do wypełnienia
Pracodawca X skorzystał z dofinansowania ze względu na przestój ekonomiczny od maja do lipca 2020 r., czyli na trzy pełne miesiące kalendarzowe. Zatem w formularzu rozliczeniowym wypełnia rubryki dotyczące trzech miesięcy, dzieląc wydatkowane kwoty na część wydaną na wynagrodzenie oraz na składki ZUS.
Pracodawca Y skorzystał z dofinansowania na okres liczony od 15 kwietnia do 13 lipca, czyli trzy miesiące liczone jako okresy 30-dniowe. Wydatkowane kwoty musi więc rozbić na cztery miesiące kalendarzowe i wypełnić dane w czterech rubrykach formularza za: kwiecień, maj, czerwiec oraz lipiec 2020 r.
Pod formularzem składa się także szereg oświadczeń. Wśród nich na uwagę zasługuje to dotyczące zwolnienia od składek ZUS – należy krzyżykiem zaznaczyć, czy z niego skorzystano. Pozostałe oświadczenia dotyczą wszystkich pracodawców i np. wskazuje się w nich, że:
 • nie było zwolnień pracowników objętych dofinansowaniem,
 • naliczono i odprowadzono zaliczki na PIT od wynagrodzeń,
 • WUP był poinformowany o wszystkich zmianach okoliczności mających wpływ na wysokość wypłaconych świadczeń.
Co ważne, rozliczenie powinno zawierać pięć załączników, tj.:
 • wykaz pracowników sporządzony na dzień złożenia wniosku, w oparciu o który wniosek ten został złożony;
 • wykaz pracowników w formie rozliczenia otrzymanej pomocy;
 • wyciąg bankowy obejmujący przelewy wynagrodzeń pracowników bądź inny równoważny zbiorczy dokument potwierdzający wypłaty wynagrodzeń na poszczególnych pracowników za każdy miesiąc otrzymanego wsparcia;
 • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu składek ZUS za każdy miesiąc otrzymywania pomocy;
 • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu zaliczek na PIT za każdy miesiąc otrzymywania pomocy.
Załączniki można więc podzielić na dwie części: listy pracowników oraz potwierdzenia wypłat, które obejmą trzy kwestie: przelewy wynagrodzeń, składek ZUS oraz zaliczek na PIT.
Uwaga! W zakresie wypłat przyjęto zbiorcze dokumenty potwierdzające wypłaty, a więc problem będą miały firmy, w których część osób otrzymuje wypłatę do rąk własnych. Wtedy bowiem na zbiorczym wyciągu bankowym nie będzie ujętych wszystkich pracowników.
Rozliczenie jest podpisywane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, a więc w tym drugim przypadku do podpisania składanych dokumentów można także wykorzystać bankowość elektroniczną. Rozliczenie może podpisać pełnomocnik (należy wtedy dołączyć pełnomocnictwo w pliku jpg lub pdf).
Przed złożeniem rozliczenia warto się zapoznać z instrukcją składania formularza, w której wytłumaczone są szczegółowo zasady wypełnienia, dodawania załączników, podpisania oraz weryfikacji, czy formularz został złożony. Instrukcję można znaleźć pod linkiem: https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15g_FGSP_rozliczenie/15g_instrukcja_VIA-WOMPR_v1_08.07.2020.pdf

…i końcowe

Po wstępnej weryfikacji w okresie trzech lat od dnia upływu terminu na złożenie rozliczenia wynikającego z umowy zawartej przez przedsiębiorcę z WUP następuje ostateczna, bardziej dokładna weryfikacja. Jej celem jest potwierdzenie wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem i ostateczne zatwierdzenie przekazanego w 2020 r. rozliczenia środków. Co do tego rozwiązania jak na razie brak szczegółów wyjaśniających, na czym będzie ono polegało.
Podstawa prawna
• art. 77 pkt 13 lit. l ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1086; zwana tarczą 4.0),
• art. 15g ust. 17b ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ost.zm. Dz.U. poz. 1086; zwana specustawą o COVID-19).