Resort pracy potwierdza, że do wliczenia okresu pobierania tego świadczenia do stażu pracy będzie służył wydruk z profilu informacyjnego pracownika w systemie elektronicznym organu rentowego. Ponadto zdaniem UODO może on być przechowywany w części B akt osobowych.
Osobom, które straciły pracę w związku z koronawirusem, przyznano prawo do dodatków solidarnościowych na mocy ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1068). Okres pobierania dodatku, zgodnie z art. 3 ust. 10 ww. ustawy, wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych z dwoma wyjątkami dotyczącymi: (1) okresu, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz (2) stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.
Zatem trzy miesiące pobierania dodatku solidarnościowego w przypadku kolejnych pracodawców takich osób powinno być uwzględniane przede wszystkim w stażu dla takich składników wynagrodzeń, jak dodatki stażowe czy nagrody jubileuszowe.
Dodatek solidarnościowy nie jest przyznawany na mocy decyzji ZUS. W związku z tym dowodem potwierdzającym okres jego pobierania będzie tylko informacja wydrukowana z PUE ZUS ubezpieczonego. Powyższe potwierdziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z 14 lipca br. MRPiPS podpowiada przy tym jeszcze, że w okresie obowiązywania specustawy związanej z koronawirusem taki wydruk, potwierdzający dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym ZUS, jest dokumentem zrównanym mocą z dokumentem wydanym przez ZUS.
Ponadto wydruk może być przechowywany w aktach osobowych pracownika w części B, co potwierdził wprost Urząd Ochrony Danych Osobowych w swoim stanowisku z 10 lipca br. UODO stwierdza w nim, że należy uznać go za dokument potwierdzający staż pracownika wliczany do innych uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
Wyjaśnienia UODO z 10 lipca 2020 r. wydane dla DGP
Informacje o dodatku ZUS na wydruku znajdującym się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), o którym mowa w ustawie o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (ustawa), należy oceniać pod kątem przepisów prawa pracy, a nie przepisów o ochronie danych osobowych. To przepisy prawa pracy regulują, na podstawie jakich dokumentów pracodawcy prowadzą akta osobowe pracowników, które służą następnie do ustalania uprawnień pracowniczych oraz dalszych rozliczeń wynikających z przepisów prawa. To, jakie dokumenty, w jaki sposób i jak długo należy przetwarzać zawarte w nich dane osobowe pracowników oraz przechowywać dokumenty wchodzące w skład zasobu kadrowego, określają przepisy sektorowe. (…) Skoro czas pobierania ww. dodatku wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych (zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy), to należy uznać, że wydruk udostępniany na profilu osoby uprawnionej na PUE ZUS, która pobierała dodatek solidarnościowy, pracodawcy mają prawo przechowywać w aktach osobowych pracownika, ponieważ na tej podstawie służby kadrowe będą ustalać określone uprawnienia. Należy również wskazać, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (…) w sprawie dokumentacji pracowniczej, w części B akta osobowe pracownika obejmują oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika (§ 3 pkt 2). (…)
Stanowisko MRPiPS z 14 lipca 2020 r. wydane dla DGP
Do wykazania czasu korzystania ze świadczenia w postaci dodatku solidarnościowego można posłużyć się informacją, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 8 ust. 7 ww. ustawy prawo do świadczeń potwierdza się informacją, o której mowa w art. 7 ust. 1. Ponadto obecnie obowiązuje art. 31zy5 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na mocy którego osoba może pobierać dokument potwierdzający swoje dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument (wydruk) ma moc zrównaną z mocą dokumentu wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
ikona lupy />
ShutterStock