Wnioski o dofinansowania z tarczy 4.0 można składać od 24 czerwca. Ale czy dotacja może być na cały ten miesiąc? Urzędy nie są pewne, lecz MRPiPS na to pozwala. Podobnie będzie też we wrześniu.
Na podstawie art. 15gg specustawy o COVID-19 pracodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników bez konieczności wprowadzania przestoju ekonomicznego lub obniżania wymiaru czasu pracy. Przepis ten wszedł w życie 24 czerwca. Problem w tym, że przewiduje dofinansowanie do wynagrodzeń za okresy miesięczne. W wojewódzkich urzędach pracy jest więc problem z przyjmowaniem wniosków. Wynika on m.in. stąd, że – inaczej niż w przypadku dofinansowania z art. 15g (do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżką etatu) – składając wniosek, przedsiębiorca nie ma możliwości wyboru daty, od kiedy wynagrodzenie będzie dofinansowane. Ten składany w czerwcu automatycznie dotyczy całego tego miesiąca.
– Wnioski można było składać już w czerwcu. Wówczas z automatu, bez możliwości zmiany, zaznaczony był czerwiec jako miesiąc, za który wnioskowało się o wsparcie – zauważa Paweł Sych, radca prawny, starszy prawnik w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter| Littler Global.
To zaś budzi wątpliwości urzędników, którzy różnie podchodzą do takich wniosków. – Niektóre urzędy pracy uznawały więc, że pracodawcy nie mają możliwości złożenia wniosku za czerwiec. Inne ich nie kwestionowały – wskazuje Paweł Sych.

Problem przed wakacjami

Wątpliwości co do zasad postępowania mają np. urzędy: w Zielonej Górze, Opolu, Krakowie, Toruniu, Lublinie czy Łodzi. Wystąpiły w związku z tym wspólnie o interpretację do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Jak postępować z wnioskami złożonymi w czerwcu, nie wiemy. Oczekujemy na interpretację MRPiPS w tej kwestii. Odpowiedź będzie możliwa po uzyskaniu oficjalnej interpretacji – wyjaśnia Urszula Cel, zastępca kierownika wydziału obsługi FGŚP WUP w Łodzi.
Zdaniem Pawła Wyrębka, adwokata w kancelarii SSW Pragmatic Solutions, pojawiające się wątpliwości na poziomie poszczególnych urzędów co do tego, jak powinno się interpretować przepisy tarczy antykryzysowej, oznaczają, że oficjalne wytyczne ze strony ministerstwa są w takim przypadku konieczne. – Pomimo rozproszonej struktury WUP-ów nie można bowiem dopuścić do tego, by przedsiębiorcy znajdujący się w takiej samej sytuacji byli potraktowani różnie tylko z tego powodu, że w różnych urzędach odmiennie wykładano ten sam przepis ustawy – zauważa.

Kolejna odsłona

Szybko jednak okazało się, że na tym problem przedsiębiorców się nie kończy. Artykuł 15g obowiązuje bowiem przez 180 dni od dnia wejścia w życie specustawy o COVID-19. Okres ten upływa 27 września 2020 r.
– Jeżeli są interpretacje, wedle których obowiązywanie przepisów tarczy jedynie przez część miesiąca uniemożliwia przyznanie dofinansowania za taki niepełny miesiąc obowiązywania ustawy, to podobnych problemów można spodziewać się także w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie z art. 15g składanych za wrzesień. Uważam jednak, że w tym przypadku taka interpretacja będzie nieuzasadniona – stwierdza Paweł Wyrębek. I zaznacza, że odmowa przyznania świadczeń na ochronę miejsc pracy w wielu przypadkach może oznaczać poważne problemy finansowe dla pracodawców, którzy albo zostaną zmuszeni do ograniczenia zatrudnienia, albo nawet do zakończenia działalności.
Agata Kałwińska, prawnik w kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy, przypomina przy okazji o wyjaśnieniach MRPiPS, zgodnie z którymi 27 września 2020 r. jest ostatnim możliwym dniem składania wniosku.
– Wytyczne przekazane z MRPiPS do WUP są następujące: przedsiębiorca składający wniosek z art. 15g we wrześniu 2020 r. dostanie dofinansowanie maksymalnie na pierwsze 27 dni tego miesiąca. W przypadku zaś art. 15gg, wprowadzonego tarczą 4.0, nie ma przepisu, który określa termin jego obowiązywania. WUP czekają na wytyczne, jak długo będzie obowiązywać art. 15gg – wyjaśnia. To zaś oznacza, że nie wiadomo do kiedy dofinansowanie będzie wypłacane. – WUP-y zalecają więc, aby nie zwlekać ze składaniem wniosków – dodaje Agata Kałwińska.
Paweł Sych uważa, że na obecną chwilę dofinansowanie na podstawie art. 15gg przysługiwałoby na cały wrzesień, np. w sytuacji złożenia wniosku w lipcu na trzy miesiące. Natomiast problemy mogą być z rozliczeniem dofinansowania za wrzesień uzyskanego na podstawie art. 15g. – W zależności od tego, jaką interpretację przyjmą urzędy, może się okazać, że dofinansowanie trzeba będzie rozliczyć proporcjonalnie, a więc z pomniejszeniem za część września po utracie mocy obowiązywania art. 15g. W mojej ocenie nie byłoby to jednak prawidłowe podejście. Dofinansowanie powinno obejmować cały miesiąc, jeżeli tak wynika z umowy zawartej z dyrektorem WUP oraz z porozumienia, które ustala obniżony wymiar lub przestój ekonomiczny na cały wrzesień – stwierdza. Jego zdaniem przyjęcie odmiennej koncepcji rodzi szereg innych problemów. – Skoro bowiem art. 15g przestaje obowiązywać, to należałoby uznać, że WUP nie będą miały również podstawy do przeprowadzenia kontroli wykorzystania środków. Dlatego też uważam, że podstawą zarówno do dofinansowania, jak i kontroli będzie zawarta z WUP umowa, która będzie wiązać pomimo utraty mocy obowiązującej przepisów – mówi Paweł Sych.
Podobnie jak Paweł Sych przekonani o tym, że we wrześniu nie będzie problemu z dofinansowaniami z art. 15gg specustawy są również niektórzy urzędnicy. – Jeśli ktoś złoży wniosek nawet na dzień przed końcem obowiązywania przepisów, to zgodnie z art. 15gg pkt 6 dofinansowanie powinno mu się należeć przez trzy miesiące – uważa Magdalena Kmieć-Czekała z zespołu ds. promocji i informacji w wydziale zarządzania EFS WUP w Katowicach.
– Przedsiębiorca, który złoży wniosek np. 15 września, ma prawo otrzymać trzymiesięczną pomoc obejmującą okres od 1 września do 30 listopada – wtóruje jej Stefan Augustyn, rzecznik prasowy Dolnośląskiego WUP.
Paweł Wyrębek twierdzi, że zarówno w przypadku czerwca, jak i września dofinansowanie powinno obejmować pełne miesiące kalendarzowe, jeżeli taka jest treść wniosku beneficjenta. – W mojej ocenie żaden przepis ustawy nie daje podstawy do twierdzenia, że świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przysługują jedynie za kilka czy kilkanaście dni czerwca i września – podsumowuje prawnik.
Na szczęście dla pracodawców stanowisko resortu pracy – udostępnione na prośbę DGP – jest zbieżne z opiniami ekspertów.
Stanowisko MRPiPS z 17 lipca 2020 r. w sprawie przyznawania dotacji za czerwiec i wrzesień 2020 r. wydane dla DGP
Przepisy art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej w skrócie ustawą COVID-19, zostały wprowadzone art. 77 pkt. 16 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Zgodnie z treścią przepisu art. 15gg ust. 6 ustawy COVID-19: „Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa w ust. 2, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1” oraz celem ustawy COVID-19, którym jest m.in. efektywne przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym pandemii choroby zakaźnej, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym skuteczne zabezpieczenie miejsc pracy i dochodów pracowników podmiotów dotkniętych trudną sytuacją powstałą w wyniku rozprzestrzeniania się epidemii ww. choroby, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez wojewódzki urząd pracy wniosku, złożonego na podstawie art. 15gg ustawy COVID-19 w czerwcu br., dofinansowanie przysługuje od początku miesiąca czerwca br., pod warunkiem, że pracownik nie był na przestoju bądź obniżonym wymiarze czasu pracy. Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie art. 15g powyższej ustawy można składać do dnia 27 września 2020 r. Wynika to z art. 36 ust. 4 ustawy COVID-19, zgodnie z którym przepisy 15g tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
W przypadku złożenia wniosku do 27 września 2020 r. dofinansowanie będzie przysługiwać za cały miesiąc wrzesień, a także październik i listopad 2020 r., ponieważ zgodnie z art. 15g ust. 16 świadczenia przysługują przez łączny okres trzech miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.
Podstawa prawna
• art. 77 pkt 13 i 16 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1086; zwana tarczą 4.0),
• art. 15g i 15gg ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ost.zm. Dz.U. poz. 1086; zwana spec ustawą o COVID-19).