Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. W przyszłym roku będziemy tworzyć pracownicze plany kapitałowe (PPK). Na zawarcie umowy o prowadzenie PPK mamy czas do 10 kwietnia 2021 r. Czy w związku z tym, że 10 kwietnia to sobota, termin ten ulegnie wydłużeniu – zgodnie z art. 115 kodeksu cywilnego – do poniedziałku 12 kwietnia 2021 r., czyli do pierwszego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą?
Nie. W związku z tym, że ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 ze zm.; dalej: ustawa o PPK) wskazuje konkretną datę kalendarzową, tj. 10 kwietnia 2021 r., art. 115 k.c. nie będzie miał tu zastosowania.
Ustawa o PPK określa zasady zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK. Tę pierwszą wymienioną wyżej podmiot zatrudniający zawiera z instytucją finansową nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK (art. 8 ust. 1). Ustawa o PPK uzależnia zatem termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK od terminu podpisania umowy o prowadzenie PPK, nakazując, aby od dokonania tych czynności upłynęło co najmniej 10 dni roboczych. W związku z tym dla obliczenia terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK konieczne jest uprzednie ustalenie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
Ustawa o PPK, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., obowiązek zawarcia umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK na podmioty zatrudniające nałożyła stopniowo, w zależności od liczby osób zatrudnionych, wskazując odpowiednio w art. 134 ust. 3 i 2 terminy zawarcia tych umów.
Dla podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) terminy te zostały określone odrębnie. Artykuł 137 ustawy o PPK, będący regulacją szczególną, stanowi bowiem, że obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK powstaje 1 stycznia 2021 r., a umowę o prowadzenie PPK zawiera się najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych ustawa o PPK nie określa więc czasu, po jakim od zawarcia umowy o zarządzanie PPK należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, ale wskazuje wprost, że czynności tej należy dokonać najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.
W związku z powyższym mając na uwadze wskazanie w art. 137 ustawy o PPK daty kalendarzowej, tj. 10 kwietnia 2021 r., okoliczność, że dzień ten wypada w sobotę, nie pozwala przyjąć – stosownie do art. 115 k.c. – że termin zawarcia przez podmiot zatrudniający będący jednostką sektora finansów publicznych umowy o prowadzenie PPK upłynie w poniedziałek, tj. 12 kwietnia 2021 r. Terminem określa się bowiem nie tylko okres czasu, ale też konkretną chwilę. Aktualna pozostaje przy tym zasada, że umowę o zarządzanie PPK zawiera się nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem zawarcia umowy o prowadzenie PPK, co w przypadku jednostek sektora finansów publicznych oznacza konieczność dokonania tej czynności do 26 marca 2021 r.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775