Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. W przyszłym roku będziemy tworzyć pracownicze plany kapitałowe (PPK). Na zawarcie umowy o prowadzenie PPK mamy czas do 10 kwietnia 2021 r. Czy w związku z tym, że 10 kwietnia to sobota, termin ten ulegnie wydłużeniu – zgodnie z art. 115 kodeksu cywilnego – do poniedziałku 12 kwietnia 2021 r., czyli do pierwszego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą?
Nie. W związku z tym, że ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 ze zm.; dalej: ustawa o PPK) wskazuje konkretną datę kalendarzową, tj. 10 kwietnia 2021 r., art. 115 k.c. nie będzie miał tu zastosowania.
Ustawa o PPK określa zasady zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK. Tę pierwszą wymienioną wyżej podmiot zatrudniający zawiera z instytucją finansową nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK (art. 8 ust. 1). Ustawa o PPK uzależnia zatem termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK od terminu podpisania umowy o prowadzenie PPK, nakazując, aby od dokonania tych czynności upłynęło co najmniej 10 dni roboczych. W związku z tym dla obliczenia terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK konieczne jest uprzednie ustalenie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK.