Od lutego nasi pracownicy oszczędzają w pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Ze względu na COVID-19 mamy zamiar skorzystać z rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej i objąć pracowników przestojem ekonomicznym. Czy w tym okresie możemy nie finansować im wpłat do PPK?

Tak. Pracodawca nie finansuje wpłat do PPK za osoby objęte przestojem ekonomicznym, o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 669).

Obowiązująca od 31 marca 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), nazywana tarczą antykryzysową, przesunęła terminy na zawarcie umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK dla pracodawców objętych od 1 stycznia 2020 r. ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).

Po zmianie maksymalne terminy na utworzenie PPK przez podmioty zatrudniające na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób to: 27 października 2020 r. (termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK) oraz 10 listopada 2020 r. (termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK).

Nowe przepisy zawarte w tarczy antykryzysowej nie zmodyfikowały obowiązków podmiotów zatrudniających, które zawarły już umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o ich prowadzenie. Sytuacje, w których podmiot zatrudniający, który wdrożył program, nie finansuje wpłat do niego, wskazuje jednak art. 25 ust. 4 ustawy o PPK. Zgodnie z nim podmiot zatrudniający i uczestnik PPK nie finansują tych wpłat m.in. w okresie przestoju ekonomicznego, a także w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Tarcza antykryzysowa w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) dodała art. 15g. Jego ust. 5 stanowi, że świadczenia i środki z art. 15g ust. 1 i ust. 2 są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego oraz obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Podmiot zatrudniający może więc objąć zatrudnione u siebie osoby przestojem ekonomicznym albo obniżonym czasem pracy również na podstawie tarczy antykryzysowej. W związku z tym należy przyjąć, że art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy o PPK ma zastosowanie także wtedy, gdy przestój ekonomiczny albo obniżony wymiar czasu pracy został wprowadzony na podstawie ustawy o tarczy antykryzysowej.

Podmiot zatrudniający nie finansuje zatem wpłat podstawowych ani wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione objęte przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem w związku z trudną sytuacją finansową wywołaną COVID-19. Tych wpłat nie finansuje także uczestnik programu, chyba że w deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu zadeklaruje finansowanie przez siebie wpłat w okresie przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru czasu pracy. W takiej sytuacji pracodawca powinien naliczać, pobierać i dokonywać wpłaty finansowane przez uczestnika PPK.