Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które wyczerpały okres pobierania zasiłku chorobowego i są nadal niezdolne do pracy.

Chory pracownik w zależności od wieku otrzymuje przez 33 lub 14 dni od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe. Po przekroczeniu tego okresu (w wymiarze rocznym), pracodawca składa do ZUS dokument Z-3, na podstawie którego pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy można pobierać przez 182 dni (w przypadku gruźlicy - 270 dni). Po tym czasie pracownik może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane osobom, których stan rokuje, że powrócą do pracy. Świadczenie jest więc przyznawane na okres przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi

Świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane jednorazowo lub w częściach.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi przez pierwsze trzy miesiące 90 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Po tym czasie zmniejsza się do 75 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne pobierane w czasie ciąży wynosi 100 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Kiedy świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje

Nie otrzymasz świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli masz uprawnienia do:
- emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
- zasiłku dla bezrobotnych,
- zasiłku przedemerytalnego,
- świadczenia przedemerytalnego,
- urlopu dla poratowania zdrowia,
- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.


Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje także:
- za okresy, w których zachowujesz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
- w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
- w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
- za cały okres świadczenia, jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co z stwierdza prawomocne orzeczenie sądu,
- za miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywałeś pracę zarobkową albo wykorzystywałeś okres, na który świadczenie zostało przyznane, niezgodnie z jego celem,
- jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego wróciłeś do pracy, w której masz ubezpieczenie chorobowe albo masz zapewnione prawo do świadczeń za okres choroby,
- podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.


Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne

Aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne należy co najmniej sześć tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego złożyć do ZUS wniosek ZUS ZNp-7.

Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie o stanie zdrowia na druku ZUS OL-9,
- wywiad zawodowy z miejsca pracy, na druku ZUS OL-10, wywiad nie jest wymagany jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą,
- protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy,
- kartę wypadku przy pracy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego innego niż pracownik,
- decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego - w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową.