Dzięki państwu możemy mówić, że z jednej strony wspieramy rodziny z małymi dziećmi, a z drugiej, jak ważna jest dla nas polityka senioralna – mówiła w czwartek minister MRPiPS Marlena Maląg do nowopowołanych członków Rady Polityki do spraw Polityki Senioralnej II kadencji.

W czwartek w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Polityki do spraw Polityki Senioralnej II kadencji, w którego trakcie powołani zostali członkowie nowej rady.

Rada ta jest organem opiniodawczo–doradczym w sprawach polityki społecznej wobec osób starszych. Do głównych zadań jej członków należy opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych oraz przedstawianie ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg wskazywała w trakcie spotkania, że już pierwsza kadencja Rady wykazała się działaniami, które przełożyły się na konkretne decyzje rządowe.

Reklama

"Dzięki państwa doświadczeniu, poprzedniej Rady (…), mogliśmy przede wszystkim i możemy z całą odpowiedzialnością mówić, że z jednej strony wspieramy rodziny z małymi dziećmi, a z drugiej strony, jakże ważna dla nas jest polityka senioralna. Ta więź międzypokoleniowa to podziękowanie naszym seniorom" – mówiła minister.

Do głównych inicjatyw, które są podejmowane dla tworzenia polityki senioralnej, będących efektem współpracy Rady i resortu rodziny, minister Maląg wymieniła m.in. przywrócenie wieku emerytalnego oraz waloryzacje kwotowo-procentową rent i emerytur, a także realizowane przez ministerstwo programy skierowane do seniorów, jak "Senior plus" i Aktywność Społeczna Osób Starszych. Jak przekonywała Maląg, "nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli jednorazowe akcje, działania, tylko żeby to było przemyślane i wdrażane w życie".

Nowopowstała Rada ma stanowić, jak wskazuje resort, forum otwartego dialogu o koncepcji, kształtowaniu i ustalaniu kierunków rozwoju polskiej polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa. Do stałego udziału w jej pracach zostali zaproszeni wydelegowani do Rady przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych, uczelni i instytucji badawczych.

Członków Rady powołuje minister, co poprzedzone jest ogłoszeniem o naborze na członków Rady. Jej członkowie pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa cztery lata.