Jeszcze tylko dzisiaj (30 czerwca) można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek i zaoszczędzić w ten sposób 4294,44 zł.
Zwolnienie z należności do ZUS było jednym z pierwszym instrumentów wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa, na jakie zdecydował się rząd. W kolejnych tarczach rozszerzano głównie krąg podmiotów uprawnionych do tej formy pomocy. W efekcie skorzystało z niej miliony wnioskodawców.
Dotychczas ZUS pozytywnie obsłużył ponad 1,4 mln wniosków o zwolnienie w każdym miesiącu (marzec, kwiecień i maj). W marcu kwota zwolnienia wynosiła ponad 4 mld zł, w kwietniu 3,6 mld zł, a w maju 3,5 mld zł.
ZUS informuje także, że ponad 130 tys. przedsiębiorców skorzystało z odroczenia terminu płatności składek. Łączna kwota ulg (chodzi m.in. o odroczenie i rozłożenie zadłużenia na raty) sięga 5 mld zł.
Z badania Konfederacji Lewiatan wynika, że zwolnienie ze składek – obok pożyczki w wysokości 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy – cieszyło się największą popularnością wśród firm, które skorzystały z tarczy antykryzysowej.
Cały czas nie wszystko jest jednak jasne. Wątpliwości dotyczące wniosku o zwolnienie mają np. osoby, które zatrudniają członka rodziny przy prowadzeniu działalności i zgłaszają go tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wiedzą bowiem, co mają w takiej sytuacji zaznaczyć – w podaniu nie ma takiej rubryki.
ZUS wyjaśnia, że taka osoba we wniosku (RDZ) zaznacza w bloku II cz. 1 pole A – że ubiega się o zwolnienie jako płatnik składek, który ma zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych innych ubezpieczonych (również siebie).
Oznacza to, że będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, jeżeli została zgłoszona jako płatnik składek we wskazanym w przepisach prawa okresie i na wskazany dzień zgłosiła do ubezpieczeń społecznych co najmniej jedną osobę (tj. siebie albo współpracownika). Przykładowo zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj będzie przysługiwało przedsiębiorcy zarejestrowanemu jako płatnik składek w ZUS przed 1 lutego 2020 r., jeżeli na 29 lutego br. był co najmniej on zgłoszony do ubezpieczeń społecznych albo osoba współpracująca.
ZUS zaznacza, że art. 31zo ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stosuje się tylko do osób prowadzących działalność pozarolniczą, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, czyli nie zgłosiły do ubezpieczeń żadnych innych osób. W konsekwencji tego płatnik nie ma obowiązku wskazania osiągniętego przychodu z tytułu prowadzonej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, gdyż obowiązek ten dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia.
1431,48 zł tyle wynosi suma miesięcznych składek opłacanych przez przedsiębiorców niekorzystających z żadnych ulg
362,34 zł tyle wynosi składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorców, w tym korzystających z ulgi na start
Kto może ubiegać się o zwolnienie ze składek Zakres zwolnienia Za jaki okres przysługuje zwolnienie Kryteria przyznania świadczenia Gdzie i jak złożyć wniosek/ do kogo odwołanie
Samozatrudnieni Do wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru Składki za okres od marca do maja O zwolnienie mogą ubiegać się osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r., opłacają składki na własne ubezpieczenie i mieszczą się w limicie przychodów 15 681 zł (300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.) "Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, należy złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie (wniosek RDZ). Obecnie jest to możliwe tylko przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Co jest potrzebne, aby przekazać wniosek elektronicznie: 1. Profil na PUE ZUS można go założyć: ■ przez bankowość elektroniczną, ■ przez profil zaufany, ■ przy użyciu podpisu kwalifikowanego, ■ podczas wizyty w placówce ZUS. 2. Podpis na PUE ZUS wnioski elektroniczne można podpisać: a. za pomocą funkcji podpisu profilem PUE, b. za pomocą podpisu zaufanego, c. za pomocą podpisu kwalifikowanego, d. za pomocą podpisu osobistego (e-dowód). WAŻNE: Wnioski złożone w inny sposób (papierowo, e-mailowo, przez ePUAP) nie będą przez ZUS rozpatrywane. W przypadku płatników, którzy są zobowiązani do składania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych, warunkiem zwolnienia jest ich przesłanie do 30 czerwca 2020 r. UWAGA Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, może złożyć wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złoży pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Ma na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji."
Płatnicy zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych 100 proc. łącznej kwoty należności z tytułu składek Składki za okres od marca do maja "Wniosek o zwolnienie mogą złożyć osoby zgłoszone jako płatnicy składek: 1) przed 1 lutego 2020 r., które na 29 lutego 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych 2) w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r., które na 31 marca 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych 3) w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r., które na 30 kwietnia 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych"
Płatnicy zgłaszający do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych 50 proc. łącznej kwoty należności z tytułu składek Składki za okres od marca do maja "Wniosek o zwolnienie mogą złożyć osoby zgłoszone jako płatnicy składek: 1) przed 1 lutego 2020 r., które na 29 lutego 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych 2) w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r., które na 31 marca 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych 3) w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r., które na 30 kwietnia 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych."
Samozatrudnieni, których przychód działalności jest wyższy niż 15 681 zł Do wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru Składki za kwiecień i maj O zwolnienie z opłacania składek mogą ubiegać się osoby opłacające je na własne ubezpieczenia, których przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (czyli 15 681 zł). Muszą oni jednak spełnić dodatkowy warunek – ich dochód z działalności nie może być wyższy niż 7 tys. zł (w miesiącach, za które ubiegają się o ulgę).
Samozatrudniony korzystający z ulgi na start Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Składki za kwiecień i maj O zwolnienie mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r., a ich przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie może być wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł). Gdyby przychód był jednak wyższy, możliwość skorzystania z pomocy będzie uzależniona od dochodu, który nie może przekroczyć 7 tys. zł.
Spółdzielnie socjalne 100 proc. łącznej kwoty należności z tytułu składek Składki za okres od marca do maja Płatnik składek, będący spółdzielnią socjalną mogą skorzystać ze zwolnienia, jeżeli byli zgłoszeni w ZUS przed 1 kwietnia 2020 r.
Duchowni, przełożeni domu zakonnego lub innej zwierzchniej instytucji diecezjalnej albo zakonnej Do wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru Składki za okres od marca do maja Brak