Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony do 12 lipca. Taką datę wyznacza nowe rozporządzenie Rady Ministrów. Gdyby nie ono, świadczenie można byłoby pobierać tylko do 28 czerwca.
Tak wynika bowiem z tarczy 4.0 (ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz.U. poz. 1086), która weszła w życie 24 czerwca. Jednocześnie ustawa przewiduje możliwość dalszego wydłużania zasiłku właśnie w drodze rozporządzenia.
Ustawa naprawia jednocześnie z mocą wsteczną przepisy, które z kręgu podmiotów uprawnionych do tego świadczenia wyeliminowały rodziców dzieci do lat ośmiu. Przypomnijmy, że stało się tak za sprawą tarczy 3.0 (ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. poz. 875). Zmienione w tym zakresie regulacje weszły w życie 25 maja br.
W konsekwencji, zgodnie z nowymi przepisami, na dodatkowy zasiłek (od 25 maja) mogą liczyć ubezpieczeni rodzice dzieci do ósmego roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, a także w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic decyduje się sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem.
Pojawiły się jednak wątpliwości, co w sytuacji, gdy jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów rodzic wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach (określonych w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870), z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. ZUS zapewnia, że wniosek ten zostanie potraktowany jak podanie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zatem ten okres nie zostanie wliczony do limitu 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym roku kalendarzowym.
Jeżeli natomiast rodzice dzieci do ósmego roku życia (bez orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego) złożyli przed 24 czerwca 2020 r. wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. w ZUS albo u płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy), wniosek będzie rozpatrywany po wejściu w życie nowych przepisów (czyli od 24 czerwca).
Na niezmienionych zasadach o dodatkowe świadczenie mogą ubiegać się też rodzice dzieci mających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza ich dorosły podopieczny, czyli np. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.
Organ rentowy zwraca jednocześnie uwagę, że nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz wzór oświadczenia, które należy złożyć.