Organizacje pozarządowe mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy - podaje w piątek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kwota pożyczki to maksymalnie 5 tys. zł, jednak nie może ona przekroczyć 10 proc. przychodu za poprzedni rok.

Resort rodziny przypomina, że od 24 czerwca z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy mogą skorzystać m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

"Rozwiązanie to jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez sektor pozarządowy. Dzięki pożyczkom organizacje, zwłaszcza te o mniejszych zasobach finansowych, będą mogły łatwiej uregulować swoje zobowiązania. Z tego rozwiązanie będzie mogło skorzystać ok. 64 tys. organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych" - podaje MRPiSP.

Z pożyczki będą mogły skorzystać organizacje, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia br. i których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 100 tys. zł.

Reklama

Pożyczka może być zaciągnięta na pokrycie wydatków związanych zarówno z działalnością statutową, jak i gospodarczą organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu. Kwota pożyczki to maksymalnie 5 tys. zł, jednak nie może ona przekroczyć 10 proc. przychodu za poprzedni rok bilansowy.

Okres spłaty jest odroczony o 3 miesiące od momentu udzielenia pożyczki i wynosi 12 miesięcy. Jeżeli po trzech miesiącach organizacja dalej prowadzić będzie działalność, pożyczka będzie w całości umarzana. Oprocentowanie to 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji.