Senackie komisje zarekomendowały w czwartek rano kolejne poprawki do ustawy o dodatku solidarnościowym. Zmiany zaproponowane przez marszałka Tomasza Grodzkiego przewidują podwyższenie dodatku solidarnościowego z 1400 zł do 1500 zł. Wyższy miałby być również zasiłek dla bezrobotnych.

W czwartek połączone komisje senackie: Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrywały poprawki do ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Jedną z nich zgłosił marszałek Senatu. Przewidywała podniesienie dodatku solidarnościowego o 100 zł – do 1500 zł. Grodzki zaproponował również podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych, wypłacanego przez pierwsze 90 dni, do 1500 zł, a nie – jak przewiduje ustawa – do 1200 zł.

Jak tłumaczył Grodzki, "czy nam się to podoba, czy nie, w okresie koronawirusa liczba bezrobotnych, i starych, i nowych, zaczęła rosnąć". "Mam nadzieję, że przejściowo, natomiast zgłaszało się sporo zarówno osób indywidualnych, jak i środowisk, gdzie bezrobocie dotknęło szersze grupy, jak np. w turystyce, prosząc, aby nie dzielić narodu, że +moje bezrobocie jest lepsze lub gorsze niż twoje+" – mówił.

Jego zdaniem z ustawy wynika, że "jedni bezrobotni mają dostać 1200 zł, a inni 1400 zł". "To 1400 zł, zwiększone o 100 zł, to procentowo daje niewiele ponad 6 proc. i taki też jest skutek budżetowy" – powiedział marszałek Senatu. Dodał, że zgłosił tę poprawkę w uzgodnieniu ze środowiskami PSL, Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Grodzki mówił, że kwota dla każdego bezrobotnego powinna być równa. Wskazywał również, że "1500 zł w stosunku do średniej krajowej płacy w analizie porównawczej do innych krajów Unii Europejskiej ciągle plasuje nas w strefie stanów niskich". Jego zdaniem zasiłki dla bezrobotnych w innych krajach UE są wyższe.

W odpowiedzi wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha podkreślił, że przy dodatku solidarnościowym nie ma żadnego różnicowania bezrobotnych. "Nie ma żadnych różnych kwot, więc to 1400 zł trafia w równej kwocie do każdego, kto jest uprawniony, niezależnie od statusu bezrobotnego i niezależnie od wysokości zasiłku".

Z kolei wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed stwierdził, że rząd nie może zgodzić się na taką propozycję, nie znając ostatecznych kosztów. Zaznaczył, że zaproponowane rozwiązanie może dotyczyć około 0,5 mln osób, a jego koszt to około o 1,5 mld zł więcej "oprócz tych działań, które są przy zasiłku dla bezrobotnych".

Ostatecznie komisja poparła wszystkie procedowane poprawki. Teraz ustawa trafi pod głosowanie izby.

Dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Jego wysokość ma wynosić 1400 zł miesięcznie. Dodatek ma przysługiwać osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania praw do dodatku będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

Świadczenie będzie nieopodatkowane, a składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe i zdrowotne) nie pomniejszają wysokości świadczenia; opłaca je budżet państwa. Z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek w systemie teleinformatycznym. Wniosek miałby formę dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w ZUS.

Dodatek nie zostanie wypłacony osobom pracującym na umowach-zleceniach lub na własny rachunek, które mogą skorzystać ze świadczenia postojowego. Okres pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to znaczny nie będzie skracał okresu pobierania zasiłku bądź stypendium, ale wlicza się do niektórych uprawnień pracowniczych.

Ustawa zakłada także m.in. podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. Później kwota ta wyniesie 942,30 zł. Zasiłek ma wzrosnąć od 1 września 2020 r. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.