Specustawa pozwala bezrobotnemu złożyć go później, niż wynika z zasad ogólnych. Ma na to 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach przedemerytalnych świadczenie przedemerytalne przysługuje – w uproszczeniu – osobie, która jest bezrobotna, spełnia określone w ustawie warunki stażowe i ukończyła odpowiedni wiek. Przy czym zyskuje ona do niego prawo po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeśli spełnia dodatkowo łącznie następujące warunki:
  • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
  • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Reklama
Jeśli termin ten upływał okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, specustawa o COVID-19 – art. 31zy7 – przedłuża ten termin do 30 dni od dnia ustania tego stanu.
Nie oznacza to jednak, że bez tego przepisu ZUS automatycznie musiałby takie spóźnione wnioski oddalać. Zgodnie bowiem z obowiązującym od dawna art. 2 ust. 4 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ rentowy na wniosek osoby zainteresowanej może przywrócić termin złożenia wniosku.
Epidemia i związane z tym trudności chociażby w przemieszczaniu się lub ograniczenia pracy urzędów, jak najbardziej mogą być uznane za „szczególnie uzasadnione przypadki”. Jednak przepis wprost przedłużający ten termin pozwala na uniknięcie pewnej uznaniowości ze strony ZUS i zapobiega ewentualnym sporom przed sądem.
Podstawa prawna
• art. 31zy7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875)
• art. 1 i 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2173; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 252)