Prezydencka ustawa ws. dodatku solidarnościowego została ponownie skierowana do komisji - podano na stronie Senatu. Poprawki do ustawy zgłosił marszałek Tomasz Grodzki (KO).

W środę Senat rozpatrywał ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Podczas posiedzenia senator Jan Filip Libicki (Koalicja Polska-PSL-Kukiz 15) przedstawił sprawozdanie komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz budżetu i finansów publicznych. Komisje zarekomendowały wprowadzenie do ustawy m.in. poprawki doprecyzowującej przepisy określające pobieranie dodatku przez cudzoziemców. Wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed zapowiedział poparcie tej poprawki.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha w Senacie zwrócił uwagę, że chociaż dodatek jest zaplanowany na czerwiec, lipiec i sierpień, to jednak Rada Ministrów będzie mogła przedłużyć ten okres, gdyby uzasadniała to sytuacja na rynku pracy.

Po zakończeniu rozpatrywania ustawy na stronie Senatu opublikowano informację, że ustawa została odesłana do komisji, ponieważ "w dyskusji zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym". Centrum Informacyjne Senatu poinformowało PAP, że poprawki do ustawy zgłosił marszałek Tomasz Grodzki.

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz poinformował, że głosowanie nad ustawą odbędzie się pod koniec posiedzenia Senatu (posiedzenie jest zaplanowane do czwartku).

Dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Jego wysokość ma wynosić 1400 zł miesięcznie. Dodatek ma przysługiwać osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania praw do dodatku będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

Świadczenie będzie nieopodatkowane, a składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe i zdrowotne) nie pomniejszają wysokości świadczenia; opłaca je budżet państwa. Z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek w systemie teleinformatycznym. Wniosek miałby formę dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w ZUS.

Dodatek nie zostanie wypłacony osobom pracującym na umowach-zleceniach lub na własny rachunek, którzy mogą skorzystać ze świadczenia postojowego. Okres pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to znaczny nie będzie skracał okresu pobierania zasiłku bądź stypendium, ale wlicza się do niektórych uprawnień pracowniczych.

Ustawa zakłada także m.in. podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. Później kwota ta wyniesie 942,30 zł. Zasiłek ma wzrosnąć od 1 września 2020 r. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.