Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra obrony narodowej o nowelizację przepisów rozporządzenia o urlopach żołnierzy zawodowych. Jego zdaniem, obowiązujące prawo krzywdzi rodziców, którzy są żołnierzami zawodowymi, bo uniemożliwia jednemu z nich skorzystanie ze zwolnienia ze służby na okres niezbędny do sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga od żony żołnierza, której dowódca (sama też jest żołnierzem) odmówił zwolnienia ze służby ze względu na konieczność opieki na dzieckiem.

Zgodnie z par. 21 rozporządzenia z 28 maja 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2004 r. nr 138, poz. 1465 z późn. zm.) dowódca jednostki może udzielić żołnierzowi zwolnienia od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania przez niego osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny, tj. dzieckiem, małżonkiem lub rodzicem. Zwolnienie od zajęć może nastąpić jednak tylko wtedy, gdy żołnierz jest samotny albo gdy małżonek z powodu choroby lub matka z powodu połogu nie może zaopiekować się dzieckiem i gdy nie ma innych członków rodziny wspólnie zamieszkałych, którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę.

Zdaniem rzecznika, biorąc pod uwagę obowiązek zapewnienia przez rodziców opieki nad dzieckiem, powinno się znowelizować ten przepis, aby jeden z rodziców żołnierzy zawodowych mógł skorzystać z prawa do zwolnienia z zajęć w razie konieczności zapewnienia dziecku opieki.