Nowe świadczenie będzie wliczane do kryterium dochodowego i może spowodować czasową utratę zasiłku na dziecko oraz pieniędzy z Funduszu Alimentacyjnego (FA).
Tak wynika z art. 13 przyjętej przez Sejm ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Nowa forma wsparcia będzie przysługiwać osobom, które po 15 marca straciły pracę i będzie wypłacana od 1 czerwca do 31 sierpnia w wysokości 1400 zł miesięcznie. Jednocześnie uzyskanie i utrata tego dodatku będą traktowane jako uzyskanie i utrata dochodu na gruncie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111) i uwzględniane przy ustalaniu prawa do zasiłków na dzieci za okres od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r. Analogicznie będzie w przypadku świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należnych za okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.
W praktyce będzie to skutkować tym, że np. osoba, która otrzymuje lub będzie ubiegać się o zasiłek na dziecko na bieżący okres zasiłkowy, powinna zgłosić do ośrodka pomocy społecznej informację o ewentualnym uzyskaniu dodatku solidarnościowego. W przypadku rodziców otrzymujących obecnie wsparcie, urząd przeliczy jeszcze raz ich dochód i może okazać się, że przestaną spełniać kryterium uprawniające do pobierania zasiłku. Przy czym zastosowanie będzie miał tutaj art. 24 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który przewiduje, że gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do zasiłku na dziecko lub obniżenie jego wysokości, to pieniądze nie przysługują lub są wypłacane w obniżonej kwocie.
– Biorąc pod uwagę fakt, że dodatek solidarnościowy ma być przyznawany na trzy miesiące od czerwca do sierpnia, zastosowanie wspomnianego przepisu sprawi, że utrata świadczeń na dzieci będzie dotyczyć tylko sierpnia – mówi Bogumiła Jastrzębska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Katowicach.
Natomiast w związku z tym, że utrata dodatku będzie uznawana za utratę dochodu, rodzic będzie mógł we wrześniu ponownie złożyć wniosek o zasiłek, a ośrodek ponownie zweryfikuje wysokość jego dochodu (świadczenia po utracie dochodu ustala się od pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiła jego utrata). Trzeba jednak przy tym pamiętać, że po zakończeniu pobierania dodatku solidarnościowego osoba dalej pozostająca bez pracy będzie mogła ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, który od września będzie wyższy (1200 zł). Jego przyznanie również zostanie potraktowane jako uzyskanie dochodu, bo ustalenie prawa do zasiłku jest w ustawie o świadczeniach rodzinnych na stałe wpisane do katalogu dochodów uzyskanych (analogicznie jest też w świadczeniach z FA). W efekcie również może dojść do przekroczenia kryterium umożliwiającego otrzymywanie pomocy finansowej na dzieci.
Etap legislacyjny
Ustawa w Senacie