Negatywna decyzja ZUS w sprawie umorzenia składek nie ma waloru „res iudicata”, a to oznacza możliwość wielokrotnego występowania z wnioskiem i skutkuje obowiązkiem jego rozpatrzenia przez organ, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej ubezpieczonego – stwierdził w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.

Pozytywny wydźwięk wyroku, nie oznacza jednak, że sąd przyznał w sprawie rację ubezpieczonemu.

15 stycznia 2019 r. mężczyzna zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne na kwotę ok. 13 tys. zł. Wcześniej spłata została objęta przez ZUS układem ratalnym, z uwagi na trudną sytuację materialną i zdrowotną ubezpieczonego.