Powierzenie pracodawcy dokumentu dotyczącego zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie rodzi po jego stronie obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych wynikającym z art. 14 RODO – wynika ze stanowiska prezesa UODO.
Aby „podpiąć” najbliższą osobę do swojego ubezpieczenia zdrowotnego, pracownik ma obowiązek, w terminie siedmiu dni od utraty przez nią tytułu do ubezpieczenia, złożyć formularz ZUS ZCNA. Jednakże ze względu na fakt, że w przypadku umowy o pracę płatnikiem składek jest zatrudniająca go firma, dokument ten nie trafia bezpośrednio do ZUS, a na ręce pracodawcy, który przekazuje go do organu. Tym samym pracownik przekazuje pracodawcy dane osobowe członka rodziny, w tym m.in. numer PESEL, numer dowodu osobistego czy adres zamieszkania.
Prezes urzędu wskazał, że pomimo pozyskania w takich sytuacjach danych osobowych członka rodziny pracownika, pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia żadnej z tych osób informacji o ich przetwarzaniu, wynikających z RODO. Wskazał przy tym, że firma jest zobligowana do pozyskiwania takich danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, regulujących system ubezpieczenia zdrowotnego. To zaś sprawia, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne z punktu widzenia RODO, zgodnie z ogólną zasadą, która stanowi, że legalne jest przetwarzanie danych, jeśli jest to niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Ponadto regulacje dotyczące systemu ubezpieczenia zdrowotnego tworzą szczegółowo uregulowaną materię, której podlega administrator będący również w tym przypadku pracodawcą – płatnikiem składek. Zaś sam system przewiduje środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą – choćby w postaci grzywny administracyjnej. To zaś uzasadnia możliwość odstąpienia od obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO.