W związku z epidemią koronawirusa część przedsiębiorców może liczyć na umorzenie składek ZUS. Jakie oszczędności to oznacza?

W 2020 roku przedsiębiorcy płacą miesięcznie 1431,48 zł składek.

Na tę sumę składa się:

• Składka emerytalna - 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.)
• Składka rentowa - 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)
• Składka chorobowa - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
• Składka wypadkowa - 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)
• Składka na Fundusz Pracy - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
• Składka zdrowotna - 362,34 zł.
Tarcza antykryzysowa wprowadziła możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z opłacania tych składek przez trzy miesiące. Decyzję o tym podejmuje organ rentowy.

Pomoc przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i opłacającym składki na własne ubezpieczenie (samozatrudniony, twórca, artysta, przedstawiciel wolnych zawodów, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoba prowadząca szkołę bądź placówkę wychowania przedszkolnego) oraz płatnikom składek zgłaszającym do ubezpieczeń społecznych do 49 osób

Zwolnienie z opłacania składek obejmuje zarówno samego płatnika (jeśli opłaca za siebie składki), jak i osoby przez niego ubezpieczone.

Aby uzyskać zwolnienie należy łącznie spełnić cztery warunki:

1) wymóg prowadzenia działalności przed 1 kwietnia 2020 r. (przed zmianami wprowadzonymi tarczą antykryzysową 2.0 datą graniczną był 1 lutego 2020 r.) – dotyczy przedsiębiorców opłacających składki tylko za siebie;

2) limit przychodu z działalności uzyskanego w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek – obowiązuje jedynie w przypadku osób opłacających składki tylko za siebie; jest to trzykrotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15 681 zł;

zwolnienie bez limitu przychodu obejmie sytuacje, gdy firma była zgłoszona jako płatnik składek:

a) przed dniem 1 lutego 2020 r., a na 29 lutego 2020 r.,

b) w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r., a na 31 marca 2020 r.

c) w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r., a na 30 kwietnia 2020 r.

– zgłaszała do 10 ubezpieczonych;

Nowością wprowadzoną przez tarczę antykryzysową 2.0 jest możliwość zwolnienia z 50 proc. należnych składek przedsiębiorców, którzy byli zgłoszeni jako płatnik składek w analogicznych okresach jak wyżej oraz w takich samych datach zgłaszali do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.

Limit przychodów także w tym przypadku nie obowiązuje.

3) niezaleganie z opłacaniem składek na 31 grudnia 2019 r. za okres dłuższy niż 12 miesięcy (chyba że została zawarta z ZUS umowa o rozłożenie należności na raty i jest realizowana);

4) do wniosku trzeba załączyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Więcej na ten temat przeczytasz tu >>>>>