Sprawdź nowe regulacje prawne.

Weszło w życie

Tarcza 3.0, czyli kolejne ułatwienia w związku z koronawirusem

Znany jest już ostateczny kształt tarczy 3.0, czyli ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Na ostatnim posiedzeniu Sejm rozpatrzył zgłoszone do niej poprawki Senatu, uwzględniając jedynie ich niewielką część. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 875 i przewiduje następujące zmiany:

• Dodatkowe 60 dni na raport o stanie JST

Gminy, powiaty i województwa dostały więcej czasu na przedstawienie rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego – nowa ustawa przesuwa obowiązujący termin (31 maja). Sejm zaakceptował senacką poprawkę, która uwzględniała postulaty strony samorządowej. Samorządowcy podkreślali, że we wcześniejszych rozwiązaniach antykryzysowych o 60 dni (liczone od 30 czerwca) przesunięto termin, do kiedy rada gminy ma podjąć decyzję w sprawie udzielenia wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta absolutorium. Jednak chociaż raport o stanie JST, w tym wypadku o stanie gminy, rozpatruje się na tym samym posiedzeniu, podczas którego odbywa się głosowanie w sprawie absolutorium, to samorządy nie dostały na przygotowanie go więcej czasu. Zmiana terminu, czyli dodatkowe 60 dni – liczone od 31 maja – dotyczy tylko 2020 r. i wynika z sytuacji epidemicznej. KN

• Czerwcowi emeryci nie stracą w tym roku

Tarcza 3.0 wprowadza zasadę ustalania wysokości emerytury w czerwcu 2020 r. w taki sam sposób, jak w maju br., jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Chodzi o to, aby podstawa wymiaru emerytury ustalona na 1 czerwca br. nie była niższa od ustalonej na 31 maja br. ze względu na inny sposób waloryzacji kapitału zewidencjonowanego na koncie ubezpieczonego. Choć wielu ekspertów od lat sugeruje zmiany w tym zakresie, to dopiero epidemia je wymusiła. Jednak tylko na ten rok. Projektodawcy tłumaczą, że zmiany na rynku pracy będące konsekwencją koronawirusa mogą spowodować, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, będą musiały przejść na emeryturę wcześniej, niż zamierzały, m.in. również w czerwcu 2020 r. PS

• Informacja z ZUS przez internet

Organ rentowy przekaże informację o stanie konta wszystkim ubezpieczonym drogą elektroniczną (poprzez profil w systemie teleinformatycznym ZUS). Są to dane odwzorowujące stan naszych finansów na koncie ZUS, które otrzymujemy co roku. Dotychczas były one do ubezpieczonych wysyłane przede wszystkim pocztą. Tarcza 3.0 zakłada całkowitą elektronizację całego procesu. Wyjątkiem będą osoby, które wyraźnie zażądają informacji w formie pisemnej. PS

• Świadczenia dla nauczycieli i górników i dodatkowa ochrona mundurowych

Tarcza 3.0 wprowadza przepisy, które zagwarantują nauczycielom, górnikom i osobom wykonującym pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, że nie stracą na epidemii. Dla uzyskania uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury pomostowej, prawa i wysokości emerytury górniczej okres, w którym te osoby nie mogły wykonywać swoich obowiązków, zostanie potraktowany tak, jakby praca była wykonywana. Warunkiem jest wykonywanie jej w miesiącu poprzedzającym zaprzestanie lub ograniczenie działalności przez pracodawcę w związku z koronawirusem. Tarcza 3.0 przyznaje też żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom służb mundurowych wykonującym zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 do 100 proc. uposażenia za okres nieobecności w okresie epidemii. Musi ona wynikać jednak z konieczności poddania się kwarantannie, izolacji lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu koronawirusa. PS

• Wyższe kryterium w Funduszu Alimentacyjnym

900 zł będzie od 1 października br. wynosił próg dochodowy, od którego zależy uzyskanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Jego podwyżkę – o 100 zł w porównaniu z obecną wysokością kryterium – przewiduje tarcza 3.0. To niejedyna zmiana dotycząca FA, bo przy przyznawaniu świadczeń będzie obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę” – rodzic otrzyma kwotę świadczenia obniżoną o tyle, o ile przekroczył kryterium. Ponadto ustawa wydłuża o dwa lata okres przejściowy dla samorządów i innych podmiotów prowadzących schroniska, noclegownie i ogrzewalnie dla bezdomnych na dostosowanie się do wynikających z przepisów standardów. Z kolei pracodawcy, którzy stracili status zakładu pracy chronionej, będą mogli przejściowo wykazywać obniżony wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, aby mogli dalej prowadzić zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Nie będzie natomiast podwyżki zasiłku dla bezrobotnych do 1800 zł – wprawdzie Senat wprowadził do ustawy taką poprawkę, ale została ona odrzucona w Sejmie. MT

• Nowe terminy dla branży odpadowej

Nie do 6 września, ale do końca 2020 r. samorządy będą miały czas na dostosowanie swoich uchwał do znowelizowanej w lipcu ub.r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579). Oznacza ona dla gmin konieczność przebudowania systemów gospodarowania odpadami – mieszkańcy nie mogą deklarować, że nie segregują śmieci, ponosząc wyższą opłatę; za brak segregacji grożą sankcje. Podmioty, które nie otrzymały numeru rejestrowego w bazie danych o odpadach (BDO), do 31 grudnia nie będą musiały wpisywać go do karty przekazania odpadów – przepis likwiduje lukę, która utrudniała odbiór odpadów od firm, które czekają na rozpatrzenie przez urzędy marszałkowskie wniosków o rejestrację w BDO. KN
sejm przyjął

• Koła gospodyń wiejskich dostaną dalsze kieszonkowe i nowego superiora

Przekazanie nadzoru nad działalnością kół gospodyń wiejskich z rąk rzecznika małych i średnich przedsiębiorców na rzecz pełnomocnika rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych oraz przedłużenie możliwości ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań z budżetu państwa przewiduje nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Sejm na ostatnim posiedzeniu przyjął jedną z poprawek zgłoszonych do niej przez Senat (o charakterze doprecyzowującym). Nowela zakłada dalsze dotowanie tych podmiotów i wprowadza limit wydatków budżetu państwa na ten cel na poziomie 40 mln zł. Ustawa trafi teraz do prezydenta. DB

• Darmowe leki tylko do końca ciąży

Sejm nie zgodził się na rozszerzenie programu gwarantującego dostęp do bezpłatnych leków na okres połogu. Odrzucając poprawki Senatu, posłowie zdecydowali, że będzie on obejmował tylko kobiety ciężarne – tak jak pierwotnie zakładała nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ma ona obowiązywać od lipca. Musi ją teraz podpisać prezydent. AS