W styczniu 2020 roku zawarłam umowę zlecenie do końca grudnia bieżącego roku. Planowałam zmienić pracę, więc ze zleceniodowcą ustaliłam, że ostatni raz przyjdę do pracy 27 lutego. Nie podpisywałam jednak żadnego dokumentu rozwiązującego umowę. Z powodu epidemii nie zawarłam stosunku pracy w innej firmie. Czy mam prawo ubiegać się o postojowe? Czy umowa zlecenie została rozwiązana w ostatnim dniu pojawienia się w pracy? - pyta czytelniczka.

Niezależnie od czasu na jaki została zawarta umowa zlecenia, można ją rozwiązać za porozumieniem stron. Należy domniemywać, że w omawianym przypadku, umowa zlecenia została rozwiązana na mocy porozumienia stron 27 lutego 2020 r.

Co do zasady, porozumienie o rozwiązaniu umowy zlecenia powinno mieć formę pisemną, zwłaszcza, jeśli umowa zlecenia została zawarta na piśmie. Ale może być również ustnym oświadczeniem woli, jeśli obie strony zgodziły się na takie rozwiązanie przy podpisywaniu umowy.

Świadczenie postojowe dotyczy osób wykonujących umowę cywilnoprawną czyli min. umowę zlecenia. Świadczenie jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Jeśli umowa zlecenia została rozwiązana 27 lutego 2020 r. - informacja o zakończeniu wykonywania zlecenia dotarła do drugiej strony - to nie można ubiegać się o świadczenie postojowe. Umowa zlecenia została rozwiązana z innych powodów niż COVID-19.

Przypomnijmy, jakie warunki należy spełnić aby skorzystać ze świadczenia postojowego:

1. Umowa zlecenia musi być zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.
2. Przychód z umowy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składamy wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
3. Nie posiada się innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
4. Zamieszkuje się terytorium Polski i jest sie obywatelem RP lub posiada się prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
5. Nie wykonuje się umowy zlecenia w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.Dorota Machura, Partner Zarządzający w VOLENTI. Kancelarie Prawne i Finansowe - w ramach akcji Prawnicy Pro Bono