Dodatek do odprawy za zaangażowanie w pracę jest ściśle związany z jej świadczeniem, a nie z faktem rozwiązania stosunku pracy – stwierdził ZUS.
Z powodu likwidacji firmy przedsiębiorca uzgodnił z reprezentującymi pracowników organizacjami zasady zwolnień grupowych. Zawarte porozumienie gwarantuje dodatkowe odprawy pieniężne oraz dodatek do nich z tytułu zaangażowania w pracę w okresie likwidacji pracodawcy. Dodatkowe odprawy będą wypłacane przy rozwiązaniu stosunku pracy. Natomiast wypłata dodatku za zaangażowanie ma następować w zależności od tego, czy umowa została rozwiązana w tym czy w przyszłym roku – jedno krotnie przy rozwiązaniu stosunku pracy w 2020 r. oraz dwukrotnie w 2021 r. – pierwszy raz na koniec tego roku, a drugi raz przy rozwiązaniu umowy w przyszłym.
Zdaniem przedsiębiorcy zarówno odprawa pieniężna, jak i dodatek będą zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ wypłata obu świadczeń jest ściśle związana z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
ZUS podzielił stanowisko firmy co do odprawy, ale nie zgodził się z opinią, że dodatek jest zwolniony ze składek. Wskazał, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem m.in. przychodów wymienionych w par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). W przepisie tym jest mowa o przychodach uzyskanych przez pracownika m.in. w związku z wypłatą odpraw, odszkodowań, rekompensat wypłacanych z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.
ZUS stwierdził, że dodatkowe odprawy będą wypłacane z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a ich wypłata będzie miała nierozerwalny związek z ustaniem zatrudnienia, dlatego też będą zwolnione ze składek. Jednak dodatek za zaangażowanie jest związany ze świadczeniem pracy, a nie z rozwiązaniem stosunku pracy. Wskazują na to nazwa i charakter wypłacanego świadczenia, jak również sposób oraz forma jego wypłaty – 750 zł brutto za każdy miesiąc efektywnej pracy. O tym, że dodatek ma inny charakter niż odprawa, świadczy także to, że będzie on przysługiwał również mimo braku prawa do odprawy lub dodatkowej odprawy – świadczeń bezpośrednio związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.
Interpretacja ZUS DI/200000/43/ 313/2020 z 29 kwietnia 2020 r.