Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, masz prawo wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o świadczenie postojowe, które zrekompensuje utratę przychodów.

Kto może wystąpić o postojowe?

Osoby wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

 • koniecznie jest wykonywanie umowy cywilnoprawnej zawartej przed 1 kwietnia 2020 r;
 • jeśli suma twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów;
 • twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
 • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP;
 • Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności;

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny?

Musisz złożyć oświadczenie, że twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Co zyskasz?

Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów.

 • możesz otrzymać 2080 zł. Jeśli jednak suma twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów;
 • świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy;
 • świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.
 • wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.
 • Świadczenie postojowe: Wszystko, co musisz o nim wiedziećŚwiadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą

Jak złożyć wniosek?

Abyś otrzymał świadczenie postojowe twój zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (wniosek RSP-C, plik pdf 202kb), plik do wypełnienia i wydruku, pobierz na dysk zanim wypełnisz.

Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać twoje oświadczenia, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

Jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Źródło: ZUS
ikona lupy />
Shutterstock