Mikroprzedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i przebywający na zwolnieniu lekarskim lub pobierający zasiłek macierzyński może ubiegać się o bezzwrotną pożyczkę 5 tys. zł – wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) starosta może udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Z sygnałów od czytelników wynikało jednak, że nie są pewni, czy mogą wnioskować o bezzwrotną pożyczkę, jeśli przebywają na zwolnieniu lekarskim albo pobierają zasiłek macierzyński.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców uzależnione jest bowiem tylko od spełnienia warunku prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 r. Nie ma więc znaczenia, czy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w chwili składania wniosku pobiera świadczenia z ubezpieczeń społecznych lub przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Potwierdza to resort i w przekazanym nam komunikacie dodaje, że „pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie stanowi przeszkody do ubiegania się o pożyczkę, o ile przedsiębiorca spełnia warunki do jej uzyskania, działalność gospodarcza nie została zawieszona, a osoba wnioskująca o pożyczkę ponosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej, których pokryciu służy pożyczka”.
Reklama
Należy tylko pamiętać, że w przypadku nieprzestrzegania zasad wykorzystania zaświadczenia lekarskiego samozatrudniony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia, w trakcie którego wykonywane były inne czynności. Przedsiębiorca musi zatem rozważyć, czy zwracając się o pożyczkę w czasie, gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie narusza zasad tego zwolnienia.