ShutterStock

Postojowe to forma rekompensaty za utratę przychodów spowodowanych skutkami pandemii koronawirusa. Można je otrzymać maksymalnie trzy razy, w co najmniej miesięcznych odstępach. Wypłaca je ZUS na rachunek bankowy.

Reklama

Komu przysługuje świadczenie postojowe

a) osobom prowadzącym jednoosobową działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., które nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (takim tytułem jest np. praca na etacie, pod warunkiem, że nie przebywa się na urlopie bezpłatnym) oraz:

Reklama
  • zawiesiły ją po 31 stycznia 2020 r. lub
  • nie zawiesiły jej, ale ich miesięczny przychód był o co najmniej 15% niższy od przychodu za poprzedzający miesiąc.

b) osobom wykonującym umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło), które:

  • zawarły ją przed 1 kwietnia 2020 r.;
  • nie mogą wykonywać jej w całości lub w części z powodu przestoju u zleceniodawcy lub zamawiającego;
  • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, np. nie pracują jednocześnie na etacie;
  • ich przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS, tj. kwoty 15 595,74 zł.

Ile wynosi świadczenie postojowe

Zasadą ogólną jest, że świadczenie postojowe tak dla zleceniobiorców, jak i przedsiębiorców wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, a więc 2080 zł. Od tej zasady są jednak wyjątki. Np. gdy ktoś z kilku umów-zleceń w miesiącu przed złożeniem wniosku zarabiał mniej niż 1299,99 zł, to świadczenie należy się w wysokości równowartości wynagrodzeń z umów- -zleceń. W przypadku prowadzących działalność gospodarczą, wysokość świadczenia jest ograniczona do kwoty 1300 zł, jeżeli rozliczają podatek kartą podatkową oraz są zwolnieni z opłacania podatku VAT.

Całą kwotę postojowego uprawniony dostaje „na rękę”, nie odciąga się od niej składek ani podatku. Co więcej, nie podlega ona potrąceniom ani egzekucji. Świadczenie postojowe przysługuje tylko z jednego tytułu, niezależnie od liczby umów, jakie podpisał uprawniony.

Jak wystąpić o świadczenie postojowe

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny same wystąpić do ZUS o świadczenie postojowe. Stosowny wniosek można znaleźć na stronie ZUS, składa się go przez internet, tradycyjną pocztą lub osobiście.

Zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych (także tych rozwiązanych na skutek pandemii) nie mogą złożyć wniosku o pierwsze świadczenie bezpośrednio do ZUS. Powinny wystąpić do zleceniodawcy, dołączając oświadczenie o tym, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o kwocie przychodów z innych umów. Zleceniodawca przekaże te dokumenty wraz z wnioskiem o postojowe do ZUS, dołączając też kopię umowy cywilnoprawnej, oświadczenie o ograniczeniu jej wykonywania z powodu przestoju oraz oświadczenie o wysokości przychodu zleceniobiorcy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Jeżeli ktoś zawarł więcej niż jedną umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający powinien złożyć odrębny wniosek o świadczenie.

Uwaga! Postojowe może otrzymać maksymalnie trzy razy, ale za każdym razem konieczny jest nowy wniosek.

O kolejne świadczenie wnioskuje się już bezpośrednio do ZUS. Należy dołączyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

ZUS może odmówić wypłaty świadczenia, jeśli stwierdzi, że wnioskodawca nie spełnia warunków. Wydaje w tej sprawie decyzję, którą można zaskarżyć do sądu.