Osoby, które podpisują umowy-zlecenia lub o dzieło co miesiąc, nie stracą prawa do kolejnego świadczenia. Data zawarcia umowy jest podawana tylko we wniosku o pierwszą wypłatę postojowego – wyjaśnia ZUS.
18 kwietnia weszła w życie tarcza 2.0, czyli ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695). Wprowadziła ona zmiany w niektórych obowiązujących wcześniej instrumentach wsparcia, m.in. w świadczeniu postojowym. Oprócz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą mogą się o nie ubiegać osoby wykonujące umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenia, inną o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz umowę o dzieło), którą zawarły przed 1 kwietnia. Wcześniej musiała to być umowa zawarta przed 1 lutego.
– Dla zleceniobiorców przesunięcie tej daty to dobre rozwiązanie, bo poszerzyło krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia postojowego. Na epidemii ucierpiały przecież także osoby, które zawarły umowy po 1 lutego – wskazuje Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Ale to nie wszystkie warunki, jakie należy spełnić, by uzyskać pomoc. Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie może przekraczać 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS (obecnie 15 595 zł). Zleceniobiorca nie może mieć też innego tytułu do ubezpieczeń społecznych ani wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju firmy.

Więcej niż raz

Przepisy tarczy 2.0 przesądziły też, że świadczenie postojowe nie jest już jednorazowe (jak było wcześniej). Będzie mogło zostać wypłacone ponownie (także zleceniobiorcom), ale nie więcej niż trzy razy. Warunek jest jeden – brak poprawy sytuacji materialnej wykazanej we wcześniejszym wniosku.
Łukasz Kozłowski zwraca uwagę, że warunek ten został sformułowany niejasno i zbyt ogólnie. Zapytaliśmy o to ZUS. Czekamy na odpowiedź.
Powstało też pytanie, co w takiej sytuacji z osobami, które zawierają umowy co miesiąc.
– Data zawarcia umowy jest podawana tylko we wniosku o pierwszą wypłatę świadczenia postojowego. Jeżeli pierwsza umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. i kolejne umowy są zawierane bez dnia przerwy, traktuje się je jako ciągłość – wyjaśnia Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.
Jak wskazuje, kolejne wypłaty następują po złożeniu (i wyłącznie na tej podstawie) przez zleceniobiorcę oświadczenia, że jego sytuacja się nie poprawiła.
Wątpliwości jest jednak więcej. Łukasz Kozłowski wskazuje, że niejasne są też przepisy dotyczące łączenia np. dopłat do pensji z innymi formami pomocy, m.in. właśnie ze świadczeniem postojowym wykorzystywanym przez zleceniobiorców.
ZUS uważa, że sytuacja jest jasna.
– Świadczenie postojowe jest pomocą udzielaną przez organ rentowy na określonych przepisami prawa warunkach. Nie ma żadnych obostrzeń, które wskazywałyby na brak możliwości przyznania świadczenia postojowego zleceniobiorcy we wskazanym powyżej przypadku – wskazuje Paweł Żebrowski.
A jak rozumieć kryterium ograniczenia wykonywania umowy? – Zleceniobiorca oraz zleceniodawca sami muszą ocenić, czy doszło do ograniczenia wykonywania umowy w następstwie COVID-19. We wniosku o świadczenie zleceniodawca potwierdza wystąpienie określonych warunków własnym podpisem – wyjaśnia rzecznik ZUS.

Błędy we wniosku

ZUS tłumaczy też, co w sytuacji, gdy we wniosku nie zostaną wypełnione jakieś pola albo wnioskodawca zrobi to błędnie. – Zwykle poprosimy o ich uzupełnienie lub korektę drogą e-mailową – zaznacza Paweł Żebrowski.
Tłumaczy, że w takim przypadku odpowiedź przekazywana do ZUS powinna zawierać:
  • w temacie: typ wniosku/data wniosku/NIP płatnika,
  • wyjaśnienie albo uzupełnienie wniosku w formie załącznika zdjęcia lub skanu podpisanego oświadczenia, w którym wskazane zostaną konkretne elementy we wniosku, które należy skorygować.
– Jeśli ktoś nie ma możliwości wysłania zdjęcia lub skanu wyjaśnień, powinien złożyć je papierowo – zaznacza Paweł Żebrowski.
Podkreśla, że jeżeli we wniosku brakuje podpisu albo nie uwzględniono w nim lub błędnie podano numer rachunku bankowego, konieczne będzie złożenie go ponowne. ©℗
2080 zł wysokość świadczenia postojowego dla zleceniobiorców, których przychód z umowy nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez GUS