Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie, nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownika w okresie dofinansowania oraz w okresie przypadającym bezpośrednio po nim, równym okresowi dofinansowania, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące. Zatem w przypadku gdy okres dofinansowania wyniesie dokładnie trzy miesiące, to okres ochronny obejmie łącznie sześć miesięcy.

Powyższy zakaz dotyczy jednak wyłącznie wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika. Nie ma natomiast przeszkód, aby w tym okresie pracodawca zwolnił pracownika z jego winy, w tym dyscyplinarnie.